دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های بنایی غیرمسلح موجود (نشریه ۳۷۶)

ضوابط این دستورالعمل برای بهسازی ساختمان­های بنایی غیرمسلح، شامل کلاف­دار و بدون کلاف که در آن­ها تمام یا قسمت عمده بارهای قائم و جانبی توسط دیوارهای آجری و یا بلوک­های سیمانی و سنگی تحمل می­شود، کاربرد دارد. بناهای خشتی و به­ویژه بناهای تاریخی مشمول ضوابط این دستورالعمل نمی­شوند.

دانلود فایل PDF دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های بنایی غیرمسلح موجود (نشریه ۳۷۶)