سیستمهای کاهش نویز

سیستمهای کاهش نویز -نویزگیر

Noise Reduction

در درزگیرهای با سیستمهای کاهش نویز (noise reduction) در اثر افزودن المانهای خاصی سر و صدای ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه کاهش یافته و از بین می روند. همچنین نویزهای رو به پایین، ناشی از تردد اتومبیلها توسط درزهای انبساط Maurer با بستن درزهای سازه ای توسط سیستم تاشوی موجی (folding construction) جذب می شوند. این گونه از سیستمهای درز انبساط به سادگی و بدون هرگونه تخریبهای جانبی قابل اضافه شدن هستند.

سیستمهای کاهش نویز
لطفا به این مطلب امتیاز دهید