درزگیرهای انبساط راه آهن

درزگیرهای انبساط راه آهن DB

درزگیرهای انبساط راه آهن MAURER DB با قابلیت تغییر مکان های ۴۰، ۸۰ و ۱۳۰ میلیمتری مناسب برای پل های خطوط ریلی می باشند. در این نوع درزگیر از پوششی حصیری شکل برای آب بندی، تامین جابجایی و تغییر مکان و جلوگیری از سایش توسط قلوه سنگ ها استفاده می شود. اتصال و آب بندی این قطعه حصیری با استفاده از نوارهای آلومینیومی و بولت های پیش تنیده صورت می گیرد. کیفیت و کارایی این درزگیرها توسط شرکت راه آهن آلمان تایید شده اند. در صورت نیاز به تغییرمکانهای بیشتر می توان از اتصال سری این درزگیرها استفاده نمود.