اتصالات انعطاف‌پذیر

اتصالات انعطاف‌پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده

از دیگر محصولات شرکت افزیر تهیه انواع اتصالات انعطاف‌پذیر و تجهیزات مکانیکی مورد نیاز برای سازه‌های جداسازی شده است. این اتصالات و تجهیزات قابلیت تحمل تغییر مکان‌های نسبی زیادی را در محل جداسازی سازه داشته و لذا موقع زلزله خطوط آب و گاز و … آسیبی نخواهد دید و سازه قابلیت بهره‌برداری خود را همچنان حفظ خواهد نمود.

شکستگی اتصالات لوله ها

شکستگی در اتصالات لوله ها

لزوم مقاوم سازی

اجزاء غیرسازه ای هنگام تصمیم گیری در مورد اولویت بندی مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای ساختمان هـا بـا توجـه بـه احتمـال خطرات جانی، غالبأ ارتباط این عملیات با ایمنی سازه ای و تدابیر مربوط به مقاوم سـازی سـازه ای سـاختمان مطرح می شود. به عنوان مثال ممکن است برای مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای در ساختمانهایی که از نظر سازه ای مقـاوم نمی باشند دچار تردید شده و استدلال نمائیم که مقاوم سازی آنها سودی نخواهد داشت، زیرا در هنگام وقوع زلزله اجزای غیرسازه ای که باید به اجزای سازه ای بسته شوند، همراه آنها فرو خواهند ریخت. اما باید توجـه شود که غالباً اجزای غیرسازه ای ساختمان ها نسبت به اجزای سازه ای در سطح ملایم تری از تکان های زلزلـه دچار گسیختگی میشوند و یکی از دلایل آن را میتوان تشدید حرکات ورودی زلزله به اجـزای غیرسـازه ای نسبت به حرکات ورودی زلزله به پایه سـاختمان نـسبت داد . از طرفـی هزینـه مقـاوم سـازی لـرزه ای اجـزاء غیرسازه ای به مراتب کمتر از مقاوم سازی سازه ای و تکنیک های آن به مراتب ساده تر از تکنیکهـای مقـاوم سازی سازه ای میباشد.

 

اتصالات انعطاف‌پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده

اتصالات انعطاف‌ پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

اتصالات انعطاف‌پذیر
5 (100%) 1 vote