دانلود فایل PDF کتاب مقاوم سازی ساختمان های بتنی با استفاده از الیاف FRP  به روش EBR

این کتاب گزارش فنی از مقاوم سازی سازه با استفاده از الیاف پلیمری به صورت دورپبچ خارجی EBR) Externally Bonded Reinforcement) می باشد که شامل بخش های از قبیل کاربرد های روش EBR، مصالح و روش های مقاوم سازی با استفاده از FRP، طراحی، تقویت خمشی اعضا، تقویت برشی و پیچشی، محصور شدگی و …. می باشد.