راهنمای طراحی و اجرای سازه های بتنی مسلح به میلگردهای کامپوزیتی FRP

این راهنما و که در سال ۲۰۱۵ توسط انجمن بتن آمریکا با نام راهنما طراحی و اجرا ساختمان های بتن مسلح شده با آرماتور های  پلیمری، منتشر شد شامل بخش های از قبیل مصالح و مشخصات، پایداری، ضوابط طراحی و اجرا و چند مثال از طراحی این نوع ساختمان ها، می باشد.vhikl