راهنمای طراحی و ساخت، ساختمان های بتنی مسلح شده با آرماتور های FRP یا (ACI440.1R-15)

دانلود فایل PDF راهنمای طراحی و ساخت، ساختمان های بتنی مسلح شده با آرماتور های FRP یا (ACI440.1R-15)

این راهنما که توسط انجمن بتن آمریکا ACI  در سال ۲۰۱۵ ارائه شده است، شامل پیشنهاداتی جهت طراحی و ساخت ساختمان های بتنی مسلح شده با آرماتور های FRP می باشد که دارای ۱۱ فصل است که در مورد تارخچه، مشخصات مصالح، تقویت خمشی و برشی اعضا، تاثیر حرارت و … صحبت کرده است.

 

فهرست مطالب:

۱مقدمه و محدوده

۲علائم و تعاریف

۲-۱ علائم

۲-۲ تعاریف

۳تاریخچه

۳-۱ روند توسعه

۳-۲ تارخچه کاربرد

۳-۳ مشخصات مصالح

۴مشخصات مصالح

۴-۱ مشخصات فیزیکی

۴-۲ مشخصات و رفتار مکانیکی

۴-۳ رفتار وابسته به زمان

۴-۴ تاثیر دما بالا و آتش

۵ پایایی

۵-۱ آزمایش پایایی

۵-۲ پایایی میلگرد های کامپوزیتی

۵-۳ پایایی پیوستگی بین بتن و میلگر کامپوزیتی

۶ ملاحظات کلی طراحی

۶-۱ فلسفه طراحی

۶-۲ مشخصات مصالح طراحی

۷ خمش

۷-۱ ملاحظات کلی

۷-۲ تقویت خمشی

۷-۳ قابلیت اطمینان

۷-۴ گسیختگی خزشی و خستگی

۸ برش

۸-۱ ملاحظات کلی

۸-۲ تقویت برشی اعضای بتن مسلح با میلگرد FRP

۸-۳جزییات تنگ های برشی

۸-۴ تقویت برشی دال های دو طرفه بتنی با استفاده از آرماتور های FRP

۹ انقباض و درجه حرارت

۹-۱ نسبت حداقل آرماتور FRP

۱۱ مثال های طراحی