فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه ۲۵۱)

فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه ۲۵۱)

 

یكی از برنامه های مهم در دست اقدام دولت برای كاهش خطرپذیری كشور در برابر مخاطرات ناشی از زلزله، برنامه ی مطالعه و اجرای مقاوم سازی ساختما ن های عمومی و دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی كشور می باشد . در این برنامه، تدوین ضوابط و معیارهای فنی به عنوان یك امر زیربنایی ضرورت داشته است . در این راستا در سال ۱۳۸۱ به منظور مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره ۲۵۱ با عنوان فهرست خدمات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود از طرف این سازمان ابلاغ گردید.

 

فصل۱

تحلیل آسیب پذیری ساختمان های موجود

 

مطالعات اولیه و تهیه ی گزارش كیفی آسیب پذیری ساختمان

 

گردآوری اطلاعات اولیه:

در این بخش به شناخت خواسته کارفرما، گردآوری مدارک اجرایی و موجود، گرد آوری اطلاعات و شناخت مشخصات مختلف ساختمان مانند مشخصات فنی ساختمان و مشخصات ساختمان مجاور و مشخصات ساختگاه، بررسی تارخچه عملکرد گذشته ساختمان و نحوه بهره بردار از آن، جمع آوری اطلاعات مربوط به چگونگی به چگونه طراحی-ساخت-تعمیر نگهداری ساختمان می پردازیم.

ارزیابی اولیه ی وضعیت موجود ساختمان:

در این بخش به بررسی وضعیت پیکر بندی-شکل هندسی و وجود یا عدم وجود پیوستگی در مسیر انتقال بار، وضعیت اعضا و اجزا و ارزیابی عواملی مانند ترک خوردگی-افتادگی-خوردیگی، مشخض کردن تفاوت میان اطلاعات مندرج در مدارک فنی و اجرایی موجود و اطلاعات حاصل از بازدید محلی ساختمان اقدام می کنیم.

بررسی مقررات، قوانین حاكم و ملاحظات اجرایی:

این قسمت شامل مراحل زیر می باشد:

بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد استفاده در طراحی و اجرای ساختمان و بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد استفاده در طراحی و اجرای ساختمان و بررسی محدودیت ها و ملاحظات عملیات اجرایی احتمالی و بهسازی لرزه ای.

 

ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

تعیین اهمیت ساختمان با شاخص های معین (كاربری، ابعاد، ویژگی ها ، میراث فرهنگی، تجهیزات داخلی و…)

 

ارزیابی اولیه ی وضعیت لرزه ای و پیشنهاد اولیه ی هدف بهسازی:

در این بخش به آماده سازی و تكمیل چك لیست های ارزیابی كیفی و ارزیابی اولیه ی وضعیت لرزه ای و پیشنهاد اولیه ی هدف بهسازی براساس اهمیت ساختمان، وضع موجود و خواسته های کارفرما و ارایه ی مستندات لازم برای تصمیم گیری كارفرما در مورد نیاز یا عدم نیاز به بهسازی ساختمان و یا لزوم انجام مطالعات ارزیابی كمی آسیب پذیری پرداخته می شود.

 

ارایه ی لیست مقدماتی برای انجام سونداژ و آزمایش های مورد نیاز (ژئوتكنیك و مقاومت مصالح) در صورت لزوم به انجام مطالعه ی ارزیابی كمی آسیب پذیری

 

ارایه ی گزارش كیفی آسیب پذیری

 

 

مطالعات تفصیلی و تهیه ی گزارش ارزیابی كمی آسیب پذیری ساختمان

 

 

تعیین هدف بهسازی:

تعيين هدف بهسازي با توجه به سطوح عملكرد ساختمان تحت خطر زلزله معين براساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود.

 

تحلیل خطر زلزله و تعیین طیف طرح:

برآورد پارامترهاي حركت قوي زمين در تراز پايه ي ساختمان در اثر زلزله براي سطوح مختلف

 

تهیه ی اطلاعات تفصیلی وضعیت موجود

تعيين سطح اطلاعات و تعيين ضريب آگاهي با توجه به هدف بهسازي و روش تحلیل، بررسي و دسته بندي اطلاعات موجود از ساختمان، مدارك فني و نقشه هاي چون ساخت و تعيين مشخصات ساختگاه، جمع آوري اطلاعات ساختما ن هاي، تعيين پيكربندي ساختمان، مشخص كردن نواقص مشهود در ساختمان و تعيين خواص اعضا و مصالح.

 

ارزیابی تفصیلی نیاز ساختمان به بهسازی:

مدلسازي و تحليل اوليه ي سازه و پي، بررسي پارامترهاي موثر و انتخاب روش تحليل مناسب، تحليل نهايي سازه و كنترل معيارهاي پذيرش، تحليل نهايي پي و كنترل معيارهاي پذيرش، تحليل و كنترل اجزاي غير سازهاي، جمع بندي و كنترل نياز يا عدم نياز قطعي به بهسازي لرزه اي.

 

تهیه ی گزارش تحلیل كمی آسیب پذیری ساختمان

تدوين و تنظيم گزارش مطالعات انجام يافته در فرمت استاندارد همراه با عكس ها، نمودارها و جداول لازم كه وضعيت آسيب پذيري ساختمان را به خوبي ارايه نمايد و نتيجه گيري از مطالعات انجام يافته كه در آن نياز يا عدم ني از به بهسازي برحسب عملكرد مورد انتظار از آن مشخص شده باشد.

 

 

فصل۲

تهیه ی طرح بهسازی ساختمان های موجود

 

تهیه ی طرح مقدماتی

 

بررسی راهكارهای بهسازی:

راهكارهای مانند کاهش جرم، تامین سختی جانبی، تامین مقاومت، کامل نمودن مسیر بار و …. مي تواند به صورت منفرد يا در تركيب با يكديگر براي تعيين و انتخاب گزينه هاي بهسازي ساختما ن ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

بررسی طرح مقدماتی گزینه های بهسازی:

بررسي و انتخاب حداقل سه گزينه مناسب براي بهسازي ساختمان براساس قضاوت مهندسي و معيارهاي مانند ويژگي ساختمان با توجه به كاربري از لحاظ معماري و تجهيزاتي، دسترسي به فضاها و عملكرد ساختمان و اثرات مدت اجراي طرح، مطالعه روش هاي ساخت با توجه به روش هاي متداول و مهار ت هاي محلي و تجهيزات و امكانات قابل دسترس، ارايه ي مدل تحليلي متناسب با هر گزينه و تهيه ي طرح مقدماتي براساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود، برآورد هزينه ي تخريب و نوسازي، مقايسه ي گزينه ها از نظر اقتصادي، فني و اجرايي و……

 

انتخاب طرح مقدماتی برتر و تعامل با كارفرما با توجه به گزارش مقایس های ارایه شده از دیدگاه اقتصادی، فنی و اجرایی

 

تهیه و ارایه ی گزارش طرح مقدماتی:

تهيه ي طرح نهايي بهسازي پس از تاييد گزارش مطالعات از سوي كارفرما و ابلاغ آن صورت مي گيرد.

 

تهیه ی طرح نهایی

 

تهیه ی طرح تفصیلی بر اساس طرح مقدماتی برتر

بهسازی اجزای غیرسازه ای

تهیه ی نقشه های اجرایی طرح

تهیه ی مشخصات فنی

تحلیل اقتصادی:

تهيه ي ريز مقادير و برآورد هزينه ي اجراي طرح، پيش بيني مدت اجراي طرح و تهيه ي گزارش تحليل اقتصادي طرح.

چنانچه مهندس مشاور در مرحله ي تهيه ي طرح اجرايي به اين نتيجه برسد كه اجراي طرح بهسازي منتخب به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست، موظف است مراتب را با ذكر دلايل كافي به كارفرما اعلام نمايد. ادامه ي انجام مطالعات و اجراي پروژه منوط به ابلاغ كارفرما است.

 

تهیه ی مدارك طرح و اسناد مناقصه:

 

که شامل تهيه ي گزارش جامع پروژه كه دربرگيرنده ي شرح پروژه، خلاصه اي از آمار و اطلاعات جمع آوري شده كه در طراحي مورد استفاده قرار گرفته اند (شناسنامه ي پروژه(، مشخصات اصلي پروژه و طرح بهسازي است، تهيه ي برنامه ي زمان بندي اجراي پروژه و تهيه ي اسناد مناقصه می باشد