بایگانی برچسب: المان محدود

بررسی رفتار لرزه ای تونل های مسلح شده به کامپوزیت های FRP

بررسی رفتار لرزه ای تونل های مسلح شده به کامپوزیت های FRP

رفتار لرزه ای تونل ها مترو از جمله سازه‌های زیرزمینی بوده و به دلیل داشتن شرایطی خاص نیازمند درنظر گرفتن عواملی در ساخت می‌باشند که در زیر به اختصار عنوان نموده‌ایم : ایستگاه‌ها و تونل‌های مترو در شهرهای پر جمعیت برای حل مشکل ترافیک ساخته می‌شوند لذا در صورت آسیب دیدن خطرات جانی و اقتصادی […]

مقاوم سازی با استفاده از فولاد پر مقاومت (HSS)

مدل-المان-محدود

ارزیابی اجزاء محدود اثرات استفاده از فولاد پرمقاومت بر عملکرد قاب های فولادی تحت بارگذاری چرخه ای با توجه به پیشرفت­های به وجود آمده درتکنولوژی­های ساخت فولاد­های ساختمانی امروزه شاهد ساخت انواع فولاد با خواص و مقاومت­های متفاوت هستیم. هر یک از انواع این فولادها دارای کاربرد خاص و مشخصی می­باشد که استفاده از آن […]

ارزیابی عددی المان محدود رفتار تیرورق های تقویت شده با CFRP

تیر-ورق-مشخصات-هندسی

ﺗﯿﺮ ورق ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﯿﻤﺮخ ﻫﺎی ﻧﻮرد ﺷﺪه از ورق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﺮورق زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﯿﺮ ورﻗﻬﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ ، ﭘﺮﭼﯽ و ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. از آﻏﺎز […]

مقاوم سازی دیوار های برشی با الیاف کامپوزیتیFRP تحت بار چرخه ای

مقایسه-انرژی-کرنشی-نمونه ها-مقاوم-سازی

تقویت دیوارهای برشی بتن مسلح از طریق اتصال ورق های CFRP یکی از روش های متداول در افزایش شکل پذیری و جذب انرژی و کاهش خسارت در آنهاست. در این تحقیق با مدل سازی و تحلیل توسط نرم افزار ABAQUS، شکل پذیری و میزان انرژی جذب شده دیوارهای برشی تقویت شده با صفحات CFRP با دیوار برشی تقویت […]

آنالیز اجزاء محدود تیر های مقاوم سازی شده با FRP

منحنی-تنش-کرنش-بتن

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر سازه‌های بتن‌آرمه تقویت‌شده ﺑﺎ FRP ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻬﻢ و درک دﻗﯿﻖ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ FRP به‌طور ﻣﺠﺰا می‌باشد. رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻈﯿﺮ ترک‌خوردگی ﺑﺘﻦ، ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺸﺸﯽ، ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺘﻦ و ﺗﺴﻠﯿﻢ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ به‌طور ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻌﺪدی موردمطالعه و ﺑﺮرﺳﯽ قرارگرفته و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert