بایگانی برچسب: خطرات زلزله

مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای معماری در ساختمان

اجزای غیر سازه ای معماری در ساختمان در حین زلزله باعث تلفات و خسارت های زیادی می شوند. اجزای غیر سازه ای معماری شامل پارتیشن های جدا کنند، المان های سر در ورودی، جان پناه ها، نما ساختمان ، گلدسته های مساجد و … می باشند که در زلزله های اخیر کشور ایران مانند بم […]

اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی مقاوم‌سازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد زﻟﺰﻟﻪ: ﺻﻔﺤﺎت زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻪ ﻧﻮع حرکت‌دارند: ﻫﻤﮕﺮا، واﮔﺮا و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ. درحرکت ﻫﻤﮕﺮا ﺻﻔﺤﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد کوه‌ها می‌شود. درحرکت واﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دره‌ها را ﺑﻪ وﺟﻮد می‌آورند. اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زمین‌لرزه اﯾﻔﺎ می‌کند. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ […]

ارزیابی و تحلیل سازه های چوبی مقاوم در برابر زلزله

سازه چوبی

ارزیابی و تحلیل سازه های چوبی  سازگار با محیط زیست و مقاوم در برابر زلزله 1.ضرورت استفاده از سازه چوبی مسکن و ایجاد سرپناه ارزان و مقاوم یکی از مهم ترین نیازهای جامعه بوده و رسـیدن بـه ایـن امـر در صـورت بررسی همه جانبـه مصـالح و بکـارگیری مناسـب علـوم مهندسی و بهینـه سـازی طـرحهـا و مصـالح […]

چگونگی مقابله با خطرات شدید زلزله در جهت کاهش خسارات احتمالی

زلزله

مقابله با خطرات زلزله و جهت کاهش خسارات 1.خطرات زلزله زمین را از بلایا و سوانح طبیعی گریزی نیست اما می توان با مدیریت صحیح، اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی جامعه، از اثرات این بلایا هر چه بیشتر کاست. بر اساس آمارهای بین لامللی در 27 سلا گذشته 3.6 میلیون نفر بر اثر بلایای طبیعی در جهان جان […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert