بایگانی برچسب: روکش فولادی

مقایسه مقاوم‌سازی لرزه‌ای تیر و ستون‌‌های بتنی با روکش های بتنی، فولادی و FRP

مقایسه روکش بتن مسلح، فولادی و FRP جهت مقاوم‌سازی لرزه‌ای تیر و ستون‌‌های بتن مسلح

مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی هدف از بهسازی، بهبود رفتار و عملکرد اجزای سازه در برابر نیروهای ناشی از زلزله است. از معیارهای اصلی در یک طرح بهسازی لرزه‌ای می‌توان به مواردی همچون مراحل انجام مقاوم‌سازی، بازرسی از ساختمان و ارزیابی اولیه و کیفی، بازرسی کامل و مطالعات کمی و ارائه طرح مقاوم‌سازی اشاره کرد. شکست‌های برشی […]

رفتار ستون های بتن مسلح تقویت شده توسط روکش فولادی

امروزه بدلیل هزینه های ساخت و مسایل اجرایی بحث مقاوم سازی سازه ها به عنوان یکی از مباحث ویژه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده بر روی سازه ها، پس از وقوع زلزله بیانگر ضعف ستون های بتن آرمه بخصوص ستون هایی که بر اساس آیین نامه […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert