بایگانی برچسب: مصالح بنایی

اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ لرزه‌ای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ

مقاوم سازی دیوار

اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﮐﺐ (FRP) از دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎزی و ﻓﻀﺎﻧﻮردی وﺟﻮد دارد .  ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی مقاوم‌سازی سازه‌های ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , مقاوم‌سازی سازه‌های تخریب‌شده به ﻮﯾﮋه ﺗﯿﺮﻫﺎ و ستون‌ها و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ FRP ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻠﮕﺮد در سازه‌های ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه ﺑﻮد […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert