بایگانی برچسب: مقاوم سازی لرزه ای

استفاده از میراگر لرزه‌ای در سازه

استفاده از میراگر لرزه‌ای در سازه

میراگر لرزه‌ای با توجه به زلزله‌های اخیر کشور و غیر مقاوم بودن بخش وسیعی از ساختمان‌های موجود در کشور و با توجه به اهمیت زیاد و مسئله مقاوم‌ سازی ساختمان‌ها در مقابل نیروهای لرزه‌ای و طراحی بهینه ساختمان‌ها در مقابل زلزله، بحث جدیدی که در سال‌های اخیر میان دانشمندان علوم ژئو تکنیک و مهندسین طراح سازه‌ها مطرح […]

مقایسه مقاوم‌سازی لرزه‌ای تیر و ستون‌‌های بتنی با روکش های بتنی، فولادی و FRP

مقایسه روکش بتن مسلح، فولادی و FRP جهت مقاوم‌سازی لرزه‌ای تیر و ستون‌‌های بتن مسلح

مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی هدف از بهسازی، بهبود رفتار و عملکرد اجزای سازه در برابر نیروهای ناشی از زلزله است. از معیارهای اصلی در یک طرح بهسازی لرزه‌ای می‌توان به مواردی همچون مراحل انجام مقاوم‌سازی، بازرسی از ساختمان و ارزیابی اولیه و کیفی، بازرسی کامل و مطالعات کمی و ارائه طرح مقاوم‌سازی اشاره کرد. شکست‌های برشی […]

دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب ، نشریه شماره 398

دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب ، نشریه شماره 398 با توجه به آموخته ها و مشاهدات میدانی زلزله های گذشته، در بسیاری از موارد، وجود میانقاب در ساختمانهای فاقد عناصر لرزه بر مناسب، توانسته است ایمنی جانی ساکنین را تامین نماید. درحال حاضر، بخشی از آیین نامه های مربوط […]

اهمیت و لزوم مقاوم‌سازی بناها در برابر زلزله

از دیدگاه علمی اصطلاح مقاوم‌سازی به‌طورقطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست . بلکه منظور بهبود عملکرد اجزاء سازه (ساختمان ) در برابر نیروی زلزله است. به همین دلیل اصطلاح بهسازی و در حالت خاص برای نیروی زلزله، بهسازی لرزه‌ای اصطلاح درست‌تری است . بهسازی در لغت به مفهوم اصلاح و اعاده وضع […]

ساخت‌وساز پایدار و مقاوم‌سازی لرزه‌ای

چند سالی است که وقوع زلزله‌های متعدد باقدرت و بزرگی‌های متفاوت در نقاط مختلف دنیا توجه جهانیان و مخصوصاً مهندسان و معماران و متصدیان امر ساخت‌وساز (شهری و روستایی) را به خود جلب کرده است. با عنایت به این مهم که در اکثر مناطق کشورمان به دلیل شرایط خاص زمین‌شناختی و موقعیت جغرافیایی، با خطر […]

ﭘﺎﯾﺪاری سازه‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ غیرمسلح در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از کامپوزیت‌های ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی (FRP )

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت قابل‌ملاحظه‌ای بر روی اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ سازه‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ غیرمسلح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تکنیک‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ انجام‌شده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ اﯾﻦ سازه‌ها اﺳﺘﻔﺎده از میله‌های ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻼت ﻫﺎی آﻫﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ . در سال‌های اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ورقه‌ها  ، ﻧﻮارﻫﺎ و تسمه‌های  کامپوزیت‌های ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺮای […]

استفاده از سازه های فضاکار در مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتنی موجود

امروزه با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ساخت و ساز و نگاه سرمایه ای به ساختمان، تلاش مهندسان بر پایه افزایش عمر مفید ساختمان ها معطوف شده است تا ضمن کاهش آسیب در برابر بلایای طبیعی، پس از گذشت چند سال، فرسودگی باعث خرابی ساختمان نشود و مجبور به خراب کردن و هدر دادن کلیه […]

اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ لرزه‌ای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ

مقاوم سازی دیوار

اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﮐﺐ (FRP) از دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎزی و ﻓﻀﺎﻧﻮردی وﺟﻮد دارد .  ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی مقاوم‌سازی سازه‌های ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , مقاوم‌سازی سازه‌های تخریب‌شده به ﻮﯾﮋه ﺗﯿﺮﻫﺎ و ستون‌ها و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ FRP ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻠﮕﺮد در سازه‌های ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه ﺑﻮد […]

مقایسه روش‌های بهسازی لرزه ای ساختمان‌های نیمه اسکلتی موجود

بهسازی لرزه ای

1.علت بهسازی سازه ساختمان نیمه اسکلت متشکل از دیوارهای بنایی و یکی از سیستم‌های قاب ساده فولادی یا مهاربندی‌شده، قاب خمشی فولادی یا بتنی یا تک‌ستون های فولادی یا بتنی است. راهکارهای متفاوتی برای بهسازی کلی چنین ساختمان‌هایی پیشنهادشده که می‌توان به تقویت دیوار آجری با نوارهای پلیمری، تسمه‌های فولادی و بتن پاشی اشاره نمود. […]

کاهش تغییر مکان نسبی سازه ناشی از امواج لرزه ای

مقاوم سازی لرزه ای

1.خرابی های ناشی از زلزله راهکاری نوین به منظور کاهش تغییر مکان های نسبی ناشی از امواج لرزه ای درون صفحه در مجاورت عوارض توپوگرافی قائم زمین خرابی های ناشی از زلزله های اخیر، تاثیر شرایط ساختگاه و عوارض توپوگرافی بر شدت و وسعت خرابی ها را نشان میدهد. بررسی تاثیر این عوامل بر پاسخ […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert