بایگانی برچسب: کامپوزیت پایه پلیمری

ﭘﺎﯾﺪاری سازه‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ غیرمسلح در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از کامپوزیت‌های ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی (FRP )

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت قابل‌ملاحظه‌ای بر روی اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ سازه‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ غیرمسلح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تکنیک‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ انجام‌شده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ اﯾﻦ سازه‌ها اﺳﺘﻔﺎده از میله‌های ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻼت ﻫﺎی آﻫﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ . در سال‌های اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ورقه‌ها  ، ﻧﻮارﻫﺎ و تسمه‌های  کامپوزیت‌های ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺮای […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert