بایگانی برچسب: AFRP

مقاوم سازی ساختمان های تخریب شده موجود در زلزله سرپل ذهاب

همه ساله زلزله های متعددی با بزرگای مختلف در کشورمان و به خصوص درمناطق با لرزه خیزی زیاد رخ می دهد که موجب خسارات و تلفات قابل توجهی می شود. اخیرا نیز در غرب کشور، استان کرمانشاه زمین لرزه ایی با بزرگای گشتاوری 7.3 در فاصله 10 کیلومتری ازگله و حدود 37 کیلومتری شمال غرب […]

نوع الیاف FRP مصرفی در تقویت اتصالات سازه‌های بتن‌آرمه

تقویت اتصالات سازه‌های بتن‌آرمه

امروزه با شناخته شدن اهمیت تقویت و مقاوم‌سازی سازه در برابر زلزله و جلوگیری از خرابی سازه‌ها، روش‌های مقاوم‌سازی متعددی استفاده می‌شوند. رایج‌ترین این روش‌ها استفاده از کامپوزیت‌های FRP است که مزایای این روش به اختصار نام برده شده‌اند. مقاومت کششی و انعطاف‌پذیری بالا، خواص ضد خوردگی خوب، سختی مناسب، وزن سبک، نصب آسان و […]

اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ لرزه‌ای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ

مقاوم سازی دیوار

اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﮐﺐ (FRP) از دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎزی و ﻓﻀﺎﻧﻮردی وﺟﻮد دارد .  ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی مقاوم‌سازی سازه‌های ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , مقاوم‌سازی سازه‌های تخریب‌شده به ﻮﯾﮋه ﺗﯿﺮﻫﺎ و ستون‌ها و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ FRP ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻠﮕﺮد در سازه‌های ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه ﺑﻮد […]

مشخصات و محصولات frp

مقاوم سازی تیر بتنی

مشخصات و محصولات FRP بسیاری از سازه‌های بتن آرمه موجود در دنیا در اثر تماس با سولفاتها، کلریدها و سایر عوامل خورنده، دچار آسیب‌های اساسی شده‌اند. این مساله هزینه‌های زیادی را برای تعمیر، بازسازی و یا تعویض سازه‌های آسیب ‌دیده در سراسر دنیا موجب شده است. این مساله و عواقب آن گاهی نه تنها به […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert