ترمیم پل ׀ بهسازی پل ׀ مقاوم سازی پل

پل ها یکی از سازه های مهم و حساس و شریانهای حیاتی یک شهر می باشند. از این رو بررسی آسیب پذیری و تعمیر نقاط آسیب دیده آنها یکی از کارهای حساس می باشد. روش های مختلفی برای مقاوم سازی و ترمیم پل وجود دارد که شرکت افزیر با در اختیار داشتن مصالح و روش های نوین در این زمینه نیز خدمات می‌دهد.

بسیاری از آسیب های پلهای مجاور رودخانه ها بر اساس جریان هیدرولیکی  اطراف پایه های آن هاست. برای جلوگیری از خرابی های هیدرولیکی در پل از پوشش و شیب ساحل ، اپی ها GROYNE ،خاکریز هاو دیوار های هادی BACK GUIDE استفاده میشود.

برای مقابله با پدیده آب شستگی در پایه های پل از سازه های کمکی، مقاطع هیدرولیکی، رادیه و برید کمک گرفته میشود. خرابی های سازه ای میتواند ناشی از طراحی و محاسبات ،عدم کیفیت مصالح مصرفی ،بارگذاری بیش از حد طراحی ، ضعف های اجرایی ،تنش های بیش از حد و جابجایی های پی و پایه ها باشد.

 انواع مختلف پل ها بسته به سیستم سازه ای با استفاده از روش های زیر قابل تقویت و مقاوم سازی می‌باشند:
– استفاده از الیاف و نوارهای FRP برای تقویت تیرها، ستون ها و عرشه پل (مطابق با نشریه ۳۴۵ FRP و …)
– استفاده از میلگرد FRP در مقاوم سازی پل
– استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)
– روشهای سنتی مقاوم سازی پلها شامل تقویت با بتن، فولاد و مواد کامپوزیتی طبق نشریه های طراحی

مقاوم سازی و بهسازی پل با الیاف FRP
مقاوم سازی پل با الیاف FRP

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط