تکیه‌گاه‌ ویژه سازه‌

استفاده از تکیه‌گاه‌ ویژه

برای این که یک سازه، تحت نیرو های خارجی بیش از اندازه حرکت نکند نیاز به تکیه گاه دارد. برخی سازه ها به دلیل اهمیت شان و یا نوع کاربری شان باید برای تحمل بارهای بیش تری طراحی شوند. یکی از قسمت هایی که در این سازه ها و پل ها حایز اهمیت است، تکیه‌گاه‌ است. به همین دلیل در برخی از آن ها از تکیه‌گاه‌ ویژه استفاده می شود. درسازه ای چون پل جداسازی سازه ای بصورت جدا کردن سازه از پایه و از بین بردن اثرات حرکات افقی ایجاد شده بوسیله زلزله درسازه صورت می گیرد بالشتکهای نئوپرن رایج ترین ابزار جداساز در سازه های پل میباشد.

مقاوم سازی با تکیه گاه ویژه - مقاوم سازی ساختمان
تکیه گاه ویژه در سازه

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط