دسته: ویدئوها

مقاوم سازی سازه‌های دریایی با استفاده از مصالح FRP

مقاوم سازی سازه‌های دریایی با استفاده از مصالح FRP

سازه‌های دریایی به دلیل قرارگیری در محیط‌های خورنده و در تماس بودن با آب قرار دارد. زمانی که در بتن در مجاورت آب قرار دارد سبب می‌شود ph آب را بالا می‌برد در نتیجه با گذر زمان ژل سیمانی بتن از بین رفته و سبب می‌شود پوشش بتنی جدا شود و یون کلر به داخل [...]

مقاوم‌سازی دیوار بنایی 

مقاوم‌سازی دیوار بنایی 

دیوارهای بنایی دارای سختی ابتدایی بسیار زیاد می‌باشند ولی به علت ترد شکن بود، سریعاً ترک‌خورده و شاهد کاهش شدید در سختی دیوارهایی بنایی هستیم. در زلزله‌های اخیر مشخص‌شده است که دیوارهای بنایی عملکرد مناسب نداشته و نیاز به مقاوم‌سازی و تقویت دارد. روش‌های مقاوم‌سازی دیوارهای بنایی بسیار گسترده و مختلف می‌باشد مانند استفاده از [...]

ترمیم و تقویت پل با FRP

ترمیم و تقویت پل با FRP

پل‌ها به دلایلی از قبیل هزینه ساخت زیاد، اهمیت در حمل‌ونقل بسیار حائز اهمیت می‌باشد و در صورت فروریختن سبب می‌شود راه دسترسی به بسیاری از نقاط و حتی خیابان‌های فرعی (به دلیل حجم زیاد آوار) بسته شود. پل‌ها نیز به دلیل این موضوع که در معرض بسیاری از مخرب  مانند سیکل یخ‌زدگی در زمستان، [...]

اجرای FRP جهت مقاوم سازی دیوار بنایی

اجرای FRP جهت مقاوم سازی دیوار بنایی

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت فراوانی بر روی اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ سازه‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ غیرمسلح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تکنیک‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ انجام‌شده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ اﯾﻦ سازه‌ها اﺳﺘﻔﺎده از میله‌های ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻼت ﻫﺎی آﻫﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. در سال‌های اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ورقه‌ها ، ﻧﻮارﻫﺎ و تسمه‌های  کامپوزیت‌های ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ [...]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert