دسته: آمادگی در برابر زلزله

یک شهر مقاوم در برابر زلزله به چه شکل می تواند می باشد؟

یک شهر مقاوم در برابر زلزله به چه شکل می تواند می باشد؟

زمین لرزه مردم را نمی کشد (معمولا)، فرو ریختن ساختمان‌ها این کار را انجام می دهد – به این معنی که شهر‌ها مکانی هستند که بیشتر انسان‌ها نجات پیدا می کنند. در ادامه به هوشمندانه ترین ایده‌ها در ارتباط با این موضوع اشاره خواهد شد.در بین سال‌های 1194 تا 2013، تقریبا نیم میلیون نفر به [...]

عوامل مؤثر در آسیب‌ پذیری شهرها در برابر زلزله چیست؟

عوامل مؤثر در آسیب‌ پذیری شهرها در برابر زلزله چیست؟

عوامل مؤثر در آسیب‌ پذیری شهرها در برابر زلزله معمولاً بر اثر وقوع زلزله‌های مهم، بخش‌های از زمین گسیخته می‌شود. گسیختگی زمین همراه با تحلیل و از بین رفتن انرژی است که از شدت زلزله می‌کاهد. یکی از مسائلی که بر اثر وقوع زلزله در زمین رخ می‌دهد حرکت گسل‌های ایجادشده در اثر زلزله و [...]

درس هایی از زلزله کرمانشاه (1) (لزوم رعایت مباحث مقاوم سازی)

درس هایی از زلزله کرمانشاه (1) (لزوم رعایت مباحث مقاوم سازی)

مقدمه : زلزله کرمانشاه (زلزله ازگله، زلزله سرپل ذهاب و زلزله کرمانشاه از جمله اسامی اطلاق شده برای زلزله مورد بحث در نوشتار حاضر است که در متن حاضراغلب بنام زلزله کرمانشاه نام برده شده است) در محدوده اطراف ازگله با بزرگی 7.3 در مورخه یکشنبه 21 آبان ماه 1396 و در ساعت21:48:16 به وقت [...]

ضد زلزله شوید(2) بعد از زلزله چه کنیم؟

ضد زلزله شوید(2) بعد از زلزله چه کنیم؟

ضد زلزله شوید(2) بعد از زلزله چه کنیم؟ بعد از زلزله چه کنیم؟ راهنمای ساده ی آموزشی برای کودکان.

آمادگی در حین وقوع زلزله

آمادگی در حین وقوع زلزله

چگونه در حین وقوع زلزله عمل کنیم ما برای آموزش در حین وقوع زلزله برای حفظ جان هر فرد در هر سن و جنس و در هر مکان آموزش‌هایی عمومی داریم که می‌تواند به‌صورت مشترک مورد توجه قرار بگیرد هر چند همین آموزش‌ها در دوره‌های تخصصی کاملاً دارای سر فصل‌های خاص با نحوه عملکردهای حرفه‌ای [...]

آمادگی پس از وقوع زلزله

آمادگی پس از وقوع زلزله

چگونه پس از وقوع زلزله عمل کنیم    ساختمان مسکونی شما در برابر زلزله مقاومت کرده است: ممکن است که منزل شما از لحاظ سازه‌ای به نحو مطلوب طراحی و ساخته شده باشد و قادر باشد تا در برابر زلزله مقاومت نماید این اتفاق بسیار خوبی است به شرطی که شما ایمن سازی غیر سازه‌ای [...]

مثلث حیات

مثلث حیات

ویژگی‌های مثلث حیات مکان‌هایی که در هنگام زلزله باید در آنجا پناه گرفت بسته به نوع سازه، متفاوت می‌باشد بر این اساس قرار گرفتن در کنار اجسام بزرگ و مقاوم نظیر یخچال، کاناپه یا مبل، ماشین لباسشویی ،میز کار و …که تحمل فشار بیشتری دارد و به هنگام ریزش سقف در کنارشان سبب ایجاد فضایی [...]

آمادگی در برابر زلزله

آمادگی در برابر زلزله

ضرورت و اهمیت کسب آمادگی در برابر زلزله متاسفانه در کشور عزیزمان ایران، احتمال وقوع زلزله نسبت به دیگر کشورها دنیا بالا می باشد. ولی شرایط آموزشی، فرهنگ سازی و آمادگی در  زلزله را بسیار ضعیف می باشد و اکثریت مردم آگاهی لازم را در خصوص چگونگی آمادگی در برابر زلزله بر خوردار نمی باشند. [...]

اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی مقاوم‌سازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی مقاوم‌سازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد زﻟﺰﻟﻪ: ﺻﻔﺤﺎت زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻪ ﻧﻮع حرکت‌دارند: ﻫﻤﮕﺮا، واﮔﺮا و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ. درحرکت ﻫﻤﮕﺮا ﺻﻔﺤﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد کوه‌ها می‌شود. درحرکت واﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دره‌ها را ﺑﻪ وﺟﻮد می‌آورند. اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زمین‌لرزه اﯾﻔﺎ می‌کند. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ [...]

ﺑﺮرﺳﯽ و مقاوم‌سازی لرزه‌ای شریان‌های ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺠﺎری ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻬﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان)

ﺑﺮرﺳﯽ و مقاوم‌سازی لرزه‌ای شریان‌های ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺠﺎری ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻬﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان)

در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ تکان‌ها و ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ می‌شوند ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﯽ برخوردارند اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ فعالیت‌های ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮑﯽ نیروهای دروﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و شدتی ﮐﻪ دارﻧﺪ  عمده‌ترین ﻣﻨﺸﺄ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌روند. ﺑﺮ اﺳﺎس بررسی‌های انجام‌شده ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ به‌طور ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ [...]

اهمیت و لزوم مقاوم‌سازی بناها در برابر زلزله

اهمیت و لزوم مقاوم‌سازی بناها در برابر زلزله

از دیدگاه علمی اصطلاح مقاوم‌سازی به‌طورقطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست. بلکه منظور بهبود عملکرد اجزاء سازه (ساختمان ) در برابر نیروی زلزله است. به همین دلیل اصطلاح بهسازی و در حالت خاص برای نیروی زلزله، بهسازی لرزه‌ای اصطلاح درست‌تری است. بهسازی در لغت به مفهوم اصلاح و اعاده وضع چیزی و [...]

بررسی تأثیر زلزله روی المان های پل‌ها و شیوه‌های مقاوم‌سازی آن

بررسی تأثیر زلزله روی المان های پل‌ها و شیوه‌های مقاوم‌سازی آن

زلزله: زلزله درواقع پدیده ایی است که در اثر آزاد شدن ناگهانی انرژی ذخیره‌شده در سنگ‌های پوسته جامد زمین رخ می‌دهد. این انرژی ناشی از حرکت پوسته زمین نسبت به لایه‌های مجاور می‌باشد. این انرژی به‌صورت امواجی از میان لایه‌های زمین عبور کرده و سبب لرزش زمین می‌گردد. انواع خرابی پل‌ها در اثر زلزله: اعم [...]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert