مقاوم سازی ستون فولادی

عمده خرابی موجود در ستون های فلزی شامل کمانش موضعی و کلی و گسیختگی در محل  درزها و وصله‌ها می‌باشد. این آسیب های نیاز به مقاوم سازی ستون فولادی زا نشان می دهد. در شکل (1) نمونه‌هایی از خرابی ستون‌های فولادی نشان داده شده است.

تقویت ستون فولادی
شکل 1- نمونه ای از خرابی ستون فولادی

دلایل اصلی خرابی ستون‌های فولادی

1- سطح مقطع کم ستون
2- لاغری بیشتر از حدود مجاز
3- عدم فشردگی مقطع
4- ضعف درجوش ها
5- عدم رعایت اصل تیر ضعیف و ستون قوی
6- زنگ زدگی و خوردگی ستون
7- ایجاد ناحیه متأثر از حرارت بر اثر جوشکاری زیاد
8- خستگی
9- آتش سوزی
در ادامه به روشهای تقویت ستون فولادی متداول برای تقویت ستون فولادی اشاره شده است.

روشهای مقاوم سازی ستون فولادی

1. اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون برای مقاوم سازی ستون فلزی   

از جمله راه های مقاوم سازی ستون فولادی، اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون می‌باشد. این روش در شکل 2 نشان داده شده است. در این روش با افزایش ضخامت بال از کمانش موضعی بال ستون نیز جلوگیری می‌گردد.

تقویت ستون فولادی

شکل 2- اضافه نمودن ورق های پوششی به بال ستون جهت مقاوم سازی ستون فلزی

2. اضافه کردن ورق موازی با جان ستون و تبدیل مقطع به شکل جعبه ای

اضافه نمودن ورق موازی با جان ستون و تبدیل آن به مقطع جعبهای منجر به مقاوم سازی ستون فولادی می‌شود. این روش در شکل 3 نشان داده شده است. اضافه نمودن ورق موازی با جان ستون، افزایش ممان اینرسی درامتداد موازی با جان را در پی دارد.

تقویت ستون فولادی

شکل3- اضافه نمودن ورق پوششی موازی با جان ستون

3. استفاده از ژاکت بتنی ستون فلزی

این روش برای مقاوم سازی مقاطع فولادی باز مانند مقاطع  I  و H  بکار می‌رود. با محصور نمودن ستون فولادی، سختی آن افزایش یافته که این امر موجب بالا رفتن سختی برشی نیز می‌گردد. برای بالا بردن سختی خمشی ستون، باید روکش بتنی ستون فولادی در طبقات مختلف پیوسته باشد.

تقویت ستون فولادی

شکل 4- استفاده از ژاکت بتنی برای مقاوم سازی ستون فولادی

ترمیم ستون فلزی خورده شده با استفاده از ژاکت بتنی به عنوان راه حلی موثر توصیه می‌گردد (شکل 5). تقویت ستون فولادی با این روش در برابر آتش‌سوزی نیز مقاومت خوبی خواهند داشت.

4.ستون فولادی پرشده با بتن جهت تقویت ستون فولادی

این روش برای مقاطع فولادی بسته بکار می‌رود. نمونه‌ای از ستون فلزی پر شده با بتن در شـکل 6 نشان داده شده است.

مقاوم سازی ستون فولادی

شکل 5- ستون های فولادی پرشده با بتن

مقاوم سازی ستون فولادی
3.8 (75%) 12 votes