خانهمطالعات موردی

در این بخش پروژه های انجام شده در شرکت مقاوم سازی افزیر در قالب مطالعات موردی معرفی می شود. برای این این منظور در ابتدا پروژه مورد نظر معرفی شده و نیاز‌های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه راهکار ترمیم و مقاوم سازی در قالب سیستم های انحصاری افزیر متناسب با نیاز پروژه پیشنهاد می گردد.