ارزیابی لرزهای دیوار برشی بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف FRP

دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه در ﻃﺮاﺣﯽ،ﺿﻌﻒ واﺷﮑﺎل در اﺟﺮا، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻫﺎی وارده و ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و زوال ﺑﺘﻦ،ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎﯾﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ مقاوم‌سازی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ زﯾﺎدی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻗﺮاردادﻧﺪ.ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﻬﺒﻮد شکل‌پذیری و رﻓﺘﺎر اﺟﺰای ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد. روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه،اﺳﺘﻔﺎده از آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ،اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی ﯾﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮی (CFRP) به‌وسیله ﭼﺴﺐ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ازاﻟﯿﺎف در ﻣﺤﯿﻂ رزﯾﻦ ﭘﻠﻤﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف CFRP ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد مقاوم‌سازی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺼﺎﻟﺢCFRPﺳﺒﮏ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺴﺘﺮهای از اﻧﻮاع ورقﻫﺎی ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ورقﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﭽﺶ روی اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزهای ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن رزﯾﻦ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺳﯿﺴﺴﺘﻢﻫﺎی CFRP ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎزک ﻋﻤﻞآوری ﺷﺪه در اﺟﺮا ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎرﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺪل ﺳﺎزی از نرم‌افزار Abaqus/CAE ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ از Abaqus/Explicit و ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻧﺘﺎﯾﺞ از Abaqus/Viewer اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ، ﻧﺤﻮه و ﻣﻘﺪار ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ شکل‌پذیری و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی از ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

بیشتر بخوانید:   دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان های نیمه اسکلت موجود (نشریه 744)

ﻣﺪلﺳﺎزی وﻣﺼﺎﻟﺢ

دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮﺟﻊ را در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ دﯾﻮارﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ می‌باشد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزی ﭘﺎی دﯾﻮار درﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎت و دوران ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ  ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و دوران ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺼﻮرت ﭼﺮﺧﻪای و ﺑﺎر ﻗﺎﺋﻢ 200KN ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، شکل‌پذیری و ﻣﯿﺰان  ﺟﺬب اﻧﺮژی در دﯾﻮارﻫﺎی تقویت‌شده ﺑﺎ دﯾﻮار ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

ﻣﺪل ﺳﺎزی

ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 1400*700 و باضخامت 100میلیمتر می‌باشد اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ورقﻫﺎی CFRP و باضخامت ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در دو ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدﺳﺎزه ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی از اﻟﻤﺎن ﭘﻮﺳﺘﻪ S4R اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﮑﻞ زیر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ در دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ را ﻧﺸﺎن می‌دهد.

اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺶ ﺑﻨﺪی 25 25∗25 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 2 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻗﯿﻮد Embedded region ﺑﺮای ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ و آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و Tie ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ورق CFRP ﺑﺎ ﺑﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ

FRP: ﯾﮏ ﻧﻮع ورق ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.رزﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع اﭘﻮﮐﺴﯽ و اﻟﯿﺎف  از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻦ (T300) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورقﻫﺎی CFRP 0/5 و 1 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ CFRPﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﺖ.

ﺑﺘﻦ : ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﺘﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ 29,5 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮕﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮای ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑﺘﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ در آن از ﻣﺪل ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﻣﺴﺎﻧﯽ ﺑﺘﻦ (concrete Damage plasticity) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدر ﺗﻨﺶ و ﮐﺮﻧﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﻮردﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻣﺪل از ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺘﻦ درﺟﺪاول زیر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید:   تفاوت های توری فایبرگلاس با توری فلزی

ﻓﻮﻻد: ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در دﯾﻮار ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻟﺮزهای وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ، در ﻣﻮرد ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی رﻓﺘﺎر ﻓﻮﻻد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺸﺴﺎن وﻣﻮﻣﺴﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ درﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ نرم‌افزار داده ﺷﻮد . در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺸﺴﺎن ، ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ 210 ﮔﯿﮕﺎﭘﺎﺳﮕﺎل، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮاﺳﻮن 0/3 وﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﯽ 7,85 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻮﻻد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﻣﺴﺎن در ﺟﺪول 6 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺎرﮔﺬاری 

ﺑﺎرﮔﺬاری ﻟﺮزهای ﺑﻪ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻠﺐ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻨﺶ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻠﺐ ﺑﻪ دﯾﻮار اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎر ﻗﺎﺋﻢ 200KN ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺎرﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪ ای اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار در ﺷﮑﻞ زیر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 

ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪلﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺻﺮﯾﺢ(Explicit) نرم‌افزار Abaqus اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﺪف ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺪل در زﻣﺎن اﻧﺪک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ شکل‌پذیری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﻣﺪل تقویت‌شده و ﻣﺪل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ یافته ها:

اﺑﺘﺪا دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ وﭘﺲ ازﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﻣﺪل و ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺸﺖ . ﺳﭙﺲ دﯾﻮارﻫﺎی تقویت‌شده ﺑﺎ آرایش‌های ﻣﺘﻔﺎوت ورق‌های FRP ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎ 0/5 و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻣﺪل ﺳﺎزی وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﺟﺪول زیر ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﻮارﻫﺎی تقویت‌شده را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻮار ﺑﺮش ﻫﺎ تقویت‌شده ﺑﺎدﯾﻮار ﻣﺮﺟﻊ ،ﮐﺎراﯾﯽ روش مقاوم‌سازی وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

بیشتر بخوانید:   ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻦآرﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖFRP

ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ تقویت‌شده ﺑﺎ دﯾﻮار ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از : شکل‌پذیری ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ مقاوم‌سازی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ شکل‌پذیری ﺳﺎزه را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

 

شکل‌پذیری:

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ اﺛﺮ به‌کارگیری ورق‌های CFRP باضخامت ﻫﺎی 0/5 و 1 mm ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ . ﺑﺎ به‌کارگیری CFRP در دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻣﯿﺰان شکل‌پذیری در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش مقاوم‌سازی می‌باشد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی تقویت‌شده  اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد.

ﺟﺬب اﻧﺮژِی :

ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژِی  ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی دردﯾﻮار ﺑﺮش ﻫﺎی تقویت‌شده و دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮﺟﻊ در ﺷﮑﻞ 14 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرایش‌های ﻣﺘﻔﺎوت مقاوم‌سازی ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5 ﮐﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ تقویت‌شده ﺑﺎآراﯾﺶ ﺿﺮﺑﺪری باضخامت 1mm می‌باشد.

نتیجه‌گیری

از ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر لرزه‌ای دﯾﻮار ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ مقاوم‌سازی ﺷﺪه با الیاف CFRP به‌وسیله نرم‌افزار اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ قابل‌بیان می‌باشد. مقاوم‌سازی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ورق‌های  CFRP تأثیر قابل‌توجهی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر لرزه‌ای داﺷﺘﻪ و شکل‌پذیری دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد.

ﺑﺎ به‌کارگیری ورق‌های CFRP در ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ تقویت‌شده ﺑﺎ آراﯾﺶ X باضخامت 1mm ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی را دارد.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق‌های CFRP ﻣﯿﺰان شکل‌پذیری ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ

در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع آرایش‌های مقاوم‌سازی دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آراﯾﺶ X ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در این ﺗﺤﻘﯿﻖ رادار است.

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert