اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﮐﺐ (FRP) از دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎزی و ﻓﻀﺎﻧﻮردی وﺟﻮد دارد .  ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی مقاوم‌سازی سازه‌های ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ , مقاوم‌سازی سازه‌های تخریب‌شده به ﻮﯾﮋه ﺗﯿﺮﻫﺎ و ستون‌ها و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ FRP ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻠﮕﺮد در سازه‌های ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه ﺑﻮد . ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﺳﺎزه ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ مسئله ﺧﻮردﮔﯽ ﻓﻮﻻد و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی سازه‌های ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ غیرقابل اﺳﺘﻔﺎده می‌باشد . آﻗﺎی Hollowey ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎی از اﺳﺘﻔﺎده FRP و سازه‌های ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺗﺠﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮد , اﻣّﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻨﻤﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪء ﺧﻼﺻﻪ از FRP , ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺘﻤﻞ ساختمان‌های ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی لرزه‌ای قرارگرفته‌اند و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ راه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را آﺳﺎن و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﮐﺐ

FRP ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻟﯿﺎف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﻬﺎی رزﯾﻨﯽ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﻗﺎﻟﺒﺎً ﮐﺮﺑﻦ (CFRP) , ﺷﯿﺸﻪ (GFRP) ﯾﺎ آراﻣﯿﺪ  (AFRP)  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﻻد در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﯽ(ﻣﻮرب) ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻟﯿﺎف اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺶ ﮐﺮﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻮاع FRP در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻄﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود. CFRP ﻣﺪول ﯾﺎﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﻮاع FRP داراﺳﺖ , ﺣﺪود 150GPa ﺗﺎ 200GPa ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در CFRP ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺪول ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﻋﺪد ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ 350GPa و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ 600GPa ﻧﯿﺰ می‌رسد.ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﯿﻦ 2500MPa ﺗﺎ 3500MPa اﺳﺖ . وﯾﮋﮔﯽ FRP و ﺧﻮاص آن‌ها در اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ قابل‌دسترسی اﺳﺖ . و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاص روز ﺑﻪ روز رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ اﻟﯿﺎف ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی (شکل‌پذیری) در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ می‌باشد.

FRP ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ راﯾﺞ دارای اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﺑﻠﮑﻪ وزن ﺳﺒﮏ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از مهم‌ترین وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ . وزن ﺳﺒﮏ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ , ﻋﻤﻞ مقاوم‌سازی را آﺳﺎن می‌نماید و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ در ﺟﺮم ﺳﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد ﮐﻪ اﯾﻦ مهم‌ترین ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از FRP در ﺑﺤﺚ مقاوم‌سازی اﺳﺖ . ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ FRP در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻻد به‌سرعت ﺧﺮاب می‌شود (ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﭘﻠﻬﺎ و ﻏﯿﺮه) از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل مهم‌ترین ﻋﯿﺐ FRP ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رزﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺸﯽ اﺳﺖ . در واﻗﻊ رزﯾﻦ ﻫﺎ اﮔﺮ به‌طور ﻣﺪاوم در ﻣﻌﺮض اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ , ﺗﺪرﯾﺠﺎً ﺷﮑﻨﻨﺪه می‌شوند . اﯾﻦ مسئله در ﻣﻮرد FRP ساخته‌شده از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ FRP از اﺷﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد , ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر می‌توان ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد  FRP در ﻧﻮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی آن به دست آورد. اﻟﺒﺘﻪ رزﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ

دوﻣﯿﻦ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ FRP ﺿﻌﻒ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻢ آن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ . در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎلِ دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ سازه‌ها ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رزﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد ﭼﺴﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺒﺨﯿﺮ می‌شود . آﻗﺎﯾﺎن (9)Sayed-Ahmad and Shrive  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ دﻣﺎی ﭼﺴﺐ رزﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﻧﺪوﻣﻬﺎیCFRP  را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه و اﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻦ را ﭼﻮن اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ (مجموعه‌ای از اﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻦ ﺧﺎم) ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ, ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ دﻣﺎ تأثیر ﮐﻤﺘﺮی دارد . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ FRP در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی می‌توان ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺄﺧﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی آﺗﺶ را روی اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ مسئله ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای سازه‌های ﺑﺘﻨﯽ و ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺮای سازه‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮوزه FRP به‌صورت ورق ﻫﺎی ﻋﺰﯾﻀﯽ , ﻧﻮارﻫﺎ و اﻟﯿﺎف (ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ) و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻬﺖ داﻟﻬﺎ وﺟﻮد دارد . اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف (ﻧﻮارﻫﺎ) در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ و در ﯾﮏ ردﯾﻒ به‌صورت ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﮏ زﻓﺘﺎر اﯾﺰوﺗﺮوﭘﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد می‌گردد, (ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻟﯿﺎف در ورقه‌ای FRP ﺗﺎﻧﺪوﻣﻬﺎی FRP و …. ) . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻟﯿﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ورقه‌ای FRP ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و در ﻣﻮارد ﺧﺎصّ می‌توان به‌طور ﺧﺎص و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزِ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ FRP ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد  , اﯾﻦ مسئله ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اورﺗﻮﺗﺮوﭘﯿﮏ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد.

FRPو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﮑﻨﺪی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ  ﻗﯿﻤﺖ FRP ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن اﺳﺖ , ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی FRP در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ , ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از آن ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ساختمان‌های ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﯾﺎ ساختمان‌های ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدودر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و مقاوم‌سازی ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از FRP ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد به‌طور ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﺎﻫﺶ می‌یابد . اﮔﺮ اخیراً ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﮔﺎردن(Garden) موردتوجه قرارگرفته اﺳﺖ . ﻏﺎﻟﺒﺄ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

  1. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آزمایشگاهی ﮐﻤﺘﺮ
  2. ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎری ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ
  3. ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ
  4. ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺗﺪاﺧﻞ درﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ

در ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﺸﺨﺼﺎت FRP ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺧﺎصِ ﺳﺎزهء ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪء زﯾﺮ موردتوجه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد : ﭼﮕﻮﻧﻪ FRP را ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ مسئله در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻼً در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از GFRP اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد  اﻣّﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ مورداستفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ GFRP وﺑﺘﻦ ﺗﺎزه می‌توان از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﺳﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺻﻄﮑﺎک روی اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ GFRP اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد مسئله ﺑﻌﺪی ﺑﺤﺚ ﺗﻮرق ﻧﻮارﻫﺎ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی FRP ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻪ دروﻧﯽ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ می‌باشد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ روش‌های ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت گسترده‌ای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ مورداستفاده ﺑﺎ FRP ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد FRP ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ,  به‌طور ﻣﺜﺎل وﺟﻮد ترک‌های روی ﺑﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﻫﻤﻮارﯾﻬﺎی  ﺳﻄﺢ  ﺑﺘﻦ  می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ و FRP ﮔﺮدد.اخیراً در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (TR55) در ﺑﺨﺶ راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﻘﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ FRP ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه می‌شود را 3mm درﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻫﻤﻮارﯾﻬﺎی ﺳﻄﺢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ FRP در ساختمان‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .

روش اﺳﺘﻔﺎده از FRP:

ﻧﻮارﻫﺎ و ﺷﯿﺖ ﻫﺎی FRP ﮐﻪ درون ﺷﯿﺎرﻫﺎی ایجادشده در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه ﺟﺎ داده می‌شود ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ زمینه به‌کارگیری اﻟﯿﺎف FRP در ساختمان‌های ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ  ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ,  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از FRP در مقاوم‌سازی و ﺑﺎزﺳﺎزی سازه‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ موردتوجه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ Saisi ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم پاره‌ای از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از FRP ﺗﺄﺛﯿﺮی روی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺸﺎری ﻣﺤﻮری ﻧﺪارد درحالی‌که Korany و Drysdale ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزمایش‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از FRP در پانل‌های ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺋﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﺑﯿﻦ 6 ﺗﺎ 12 ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﺮای پانل‌های ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه اﻓﻘﯽ ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد . اﻟﺒﺘﻪ روش آزمایش دو ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻖ ذکرشده ازنظر ﺟﺰﺋﯿﺎت باهم ﻓﺮق می‌کرد . آﻗﺎی Saisi در آزمایش ﺧﻮد FRP را درون آب‌آهک ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ فروبرده و آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮد درحالی‌که Korany و Drysdale در FRP ﻣﻮرد آزمایش از کربن‌های ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﯾﺴﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﯾﻦ FRP ﻫﺎ را به‌وسیله چسب‌های اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد آزمایش ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ . آﻗﺎﯾﺎن Korany و Drysdale ﺑﺮای دهانه‌های ﻋﻤﻮدی ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻮرد آزمایش را به‌طور یک‌درمیان از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ را به‌وسیله ﻣﺘﻪ ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ  ﮔﺮﻫﯽ ﮐﻨﺞ دﯾﻮار رﺳﯿﺪﻧﺪ  اﺳﺘﻔﺎده از روش دریل کاری ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ زیگزاگ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻧﻮاﺣﯽ درزﻫﺎ به وجود آمد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه درﯾﻞ زدن به‌گونه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻫﯽ و در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﺎﻧﻞ ساخته‌شده سوراخ‌های تعبیه‌شده عمیق‌تر ﺑﺎﺷﺪ . پس‌ازاین ﮐﺎر اﻟﯿﺎف FRP درون اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ زیگزاگ جا داده می‌شوند . ﺗﺤﺖ تنش‌های ﮐﺸﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻤﺶ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ به‌مرورزمان اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﺧﺮد ﺷﺪن دﯾﻮار ﻣﻮرد آزمایش می‌گردد ﮐﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد ساختمان‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و غیرقابل‌پذیرش اﺳﺖ  ﺣﺎل مسئله اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺪل واﻗﻌﯽ ( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﺳﺎز ) ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺳﺨﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد غیرقابل اﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ روﺳﺎزی ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌توان ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎ FRP را ﺻﻮرت داد . در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ می‌گردد.

 

اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﮐﺐ (FRP) در ساختمان‌های ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ:

همان‌گونه ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از FRP در ﺑﺘﻦ موردتوجه قرارگرفته اﺳﺖ , درزمینه اﺳﺘﻔﺎده ازFRP  در ساختمان‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . به‌طورکلی ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒِ FRP و ﻣﺼﺎﻟﺢ تشکیل‌دهنده و روش‌های اﺟﺮای آن در رﻓﺘﺎر درون صفحه‌ای و ﺑﺮون صفحه‌ای ﻣﻮرد آزمایش قرارگرفته ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎً درزمینهٔٔ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ . آنچه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ موردتوجه واقع‌شده اﺳﺖ مسئله ورقه ﺷﺪن   FRPدر ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ . اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ درزمینه ﺗﮑﻨﯿﮏ مقاوم‌سازی ﺑﻪ روش اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﺎزه موردنظر ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ تقویت‌شده در اﯾﻦ سازه‌ها ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی مشاهده‌شده اﺳﺖ . از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻓﻮﻻدی , GFRP در ﺳﺎزه دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﻮﻧﻞ ﺣﻔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد, ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از GFRP ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺗّﺼﺎل ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ توسعه‌یافته اﺳﺖ . ﺑﻪ هر شکل اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺴﺎم FRP می‌تواند ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی لرزه‌ای اﻓﺰاﯾﺶ داده و اداﻣﻪ ﮐﺎر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ . در ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد FRP ﻧﯿﺰ موردمطالعه قرارگرفته اﺳﺖ . مسئله اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎر اﯾﻦ تاندوم‌ها ( اﻟﯿﺎف FRP ) می‌باشد . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻬﮑﺪارﻧﺪه اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ- ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎره ﺷﺪن اﻟﯿﺎف CFRP می‌گردد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ سیستم‌های ﻣﻬﺎری ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ . ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﻟﻨﮕﺮ ﻣﻘﺎوم ترک‌خوردگی و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ دﯾﻮار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ , ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزمایش روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﺘﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺸﺎن می‌دهد ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن‌ها از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ استفاده‌شده اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪﮐﯽ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد , ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی لرزه‌ای ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن می‌دهند . در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﺟﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اولیه ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ . به‌هرحال در ﻃﺮح دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف پیش‌تنیده ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ براثر ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن می‌دهند ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ . در اﻧﺘﻬﺎ آنچه موردعلاقه ﻃﺮاﺣﺎن اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از FRP در مقاوم‌سازی دﯾﻮارﻫﺎ , ستون‌ها و قوس‌ها درزمینه ﻋﻤﻠﮑﺮد لرزه‌ای اﺳﺖ

مقاوم سازی سازه بنایی با استفاده از الیاف FRP

اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﮐﺐ (FRP) در دﯾﻮارﻫﺎ  ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ زﯾﺎدی درزمینه اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع FRP در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﺮﮐﺎت لرزه‌ای زﻣﯿﻦ  ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠﺎر و … ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت گسترده‌ای را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ آﯾﺎ می‌توان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از FRP رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎزه را ﺑﻬﺒﻮد داده و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر FRP روی رﻓﺘﺎر ﺧﺎرج از صفحه‌ای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ (ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺘﺎر ﺧﻤﺸﯽ) می‌باشد.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺗﯿﺮﻫﺎی آﺟﺮی-ﻻی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از FRP در اﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻤﺸﯽ بررسی‌شده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان‌دهنده اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع FRP به‌کاربرده ﺷﺪه دو فاکتور  اﺳﺎﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی و ﮐﺮﻧﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ دﯾﻮار اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد.اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ FRP تأثیر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد. آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی آﺟﺮی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﻢ-ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری چرخه‌ای قرارگرفته‌اند ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ به‌وسیله GFRPدر دو وﺟﻪ آن تقویت‌شده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ دﯾﻮار ﺗﺎ 32 ﺑﺮاﺑﺮ وزن دﯾﻮار (وزن دﯾﻮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﻮری ﻓﺸﺎری) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ آزمایش دﯾﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ 14 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻧﺸﺎن داده و وارد رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺷﺪ.

آﻗﺎی  Traintafillou ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻤﺶ درون وﺑﺮون صفحه‌ای آزمایش ﻧﻤﻮد.او ﺑﺮای آزمایش ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ آﻫﮑﯽ ﺳﻮراﺧﺪار همان‌گونه ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.در اﯾﻦ آزمایش ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ ﺑﺮون صفحه‌ای ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮارﻫﺎی CFRP ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎﯾﯽ در دﯾﻮار اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ درنهایت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ورقه‌ای CFRP ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮدﯾﺪدرحالی‌که ﺑﺎرﮔﺬاری درون صفحه‌ای ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺎف CFRP ﻣﺘﻮرق ﺷﺪه و ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی دﯾﻮار مجموعه‌ای از ﮔﺮاﻓﻬﺎ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ.

آﻗﺎی Seible درزمینه  مقاوم‌سازی ساختمان‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ تخریب‌شده گزارش‌هایی را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﻤﻦ TCCMAR ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ژاﭘﻦ و اﻣﺮﯾﮑﺎ روی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ساخته‌شده ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس واﻗﻌﯽ در 5 ﻃﺒﻘﻪ آزمایش‌هایی ﺻﻮرت دادﻧﺪ.ﺳﻘﻒ اﯾﻦ سازه‌ها به‌صورت پیش‌تنیده ﺑﻮده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ پیش‌ساخته نصب‌شده و دﯾﻮارﻫﺎ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ سقف‌ها ﻣﻬﺎر ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎر لرزه‌ای ﺑﻪ ﮐﻒ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ وارد ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوی زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺑﺠﺎی اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﻤﯿﻦ زده‌شده ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ ، ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ شبیه‌سازی‌شده به‌صورت ﺗﺪرﯾﺠﯽ برسازه وارد ﮔﺮدﯾﺪ. س از اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوی زﻟﺰﻟﻪ برسازه دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ورقه‌ای FRP ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزمایش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزه تقویت‌شده در قسمت‌های ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده می‌شود. Gergley و Young  دﯾﻮارﻫﺎی نامسطح را ﮐﻪ مورد آزمایش قرارگرفته‌اند به‌وسیله ورقه‌ای CFRP ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و آزمایش را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﻪ دﯾﻮار ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری چرخه‌ای ﻣﻌﮑﻮس درون صفحه‌ای و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﻮار ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮون صفحه‌ای آزمایش ﺷﺪﻧﺪ  در اﯾﻦ آزمایش CFRP اضافه‌شده ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ نمونه‌ها از ﺟﻨﺒﻪ تغییر شکل ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 4 ﺑﺮای ﺑﺮش و 8 در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻤﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ 31 ﺑﺮاﺑﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد . به‌طور ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﺘﻪ قابل‌ذکر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ FRP مهم‌ترین فاکتور در اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ مسئله ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﭼﻮن دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﯽ ﯾﺎ آﺟﺮی ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺮش و ﺧﻤﺶ ﻧﯿﺰ قابل‌رؤیت اﺳﺖ . Capozucca دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ساخته‌شده ﺑﺎ رس را ﮐﻪ دارای ﺑﺎل ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﺤﻮری قرارگرفته اﺳﺖ آزمایش ﮐﺮد  بال‌های دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ را ﻧﯿﺰ به‌وسیله ورقه‌ای CFRP اﺻﻼح و ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﻤﻮد .اگرچه در اﯾﻦ آزمایش ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ به‌صورت دینامیکی وارد ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن می‌داد ﮐﻪ بهسازی ﺑﺎ اﻟﯿﺎف FRP در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻬﺎﯾﯽ تأثیر ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر مجموعه‌ای از ازﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮ روی نمونه‌های ﺑﻠﻮﮐﯽ غیرمسلح ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮون صفحه‌ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.در آﻏﺎز اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﻋﺮض،  ضخامت و ﻣﻮاد تشکیل‌دهنده ورقه‌ای GFRP ﮐﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻤﺸﯽ تأثیرگذار اﺳﺖ می‌پرداختند.درنهایت آنچه از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ازﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ به دست آمد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار GFRP مورداستفاده در ﺳﻄﺢ دﯾﻮار تأثیر ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﺰاﯾﯽ روی رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.در ﻃﻮل آزمایش ﺳﺎزه دﯾﻮار ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.در ﻃﻮل آزمایش ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای توجیه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺪﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ مدل‌های ﻋﺪدی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.اﯾﻦ نتایج به دست آمده ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزمایشگاهی ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ ﮐﻪ روش‌های اقتصادی‌تری در ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ.اخیراً ﻧﯿﺰ مدل‌های ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ساخته‌شده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزمایشگاهی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ شده‌اند.در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ KISS ﺗﯿﺮﻫﺎی ساخته‌شده ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎر ﺧﻤﺸﯽ و ﻣﺤﻮری قرارگرفته ﺑﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده درحالی‌که Tan  روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮد.اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ 30 ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﻮار ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ FRP ﻣﺨﺘﻠﻒ را آزمایش ﻧﻤﻮده باهم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.در اﯾﻦ آزمایش ﺑﺎرﮔﺬاری ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺮش ﭘﺎﻧﭻ درون بلوک های ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﯾﻮار ﮔﺮدﯾﺪ.در اﯾﻦ آزمایش ﻣﺪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ برگزاری ﺑﺎد ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق درزمینه  ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، رﻓﺘﺎر و ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﺮ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠﺎر ﻧﯿﺰ گزارش‌هایی اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.بنابراین ﺑﺮای مقاوم‌سازی دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ورق‌ها و شبکه‌های ﭘﻠﯿﻤﺮی ﮐﻪ می‌توان ﺑﺮ ﯾﮏ وﺟﻪ دﯾﻮار ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از FRP در نمونه‌ای ﻣﻮرد آزمایش اﻓﺰاﯾﺶ قابل‌توجهی در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﯽ وبرشی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن‌ها ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ مدل‌های ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺑﻬﺮ ﺷﮑﻞ آنچه از نتایج آزﻣﺎﯾﺸﺎت انجام‌گرفته ﺗﺎ اﻣﺮوز قابل‌دسترسی اﺳﺖ اﮔﺮ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻤﺸﯽ در وﺟﻪ ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ FRP ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ آزمایش ﺧﻤﺸﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ تأثیرات ﺑﺮﺷﯽ و ﻣﺤﻮری ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﻨﺎوب و چرخ‌های روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ دو وﺟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ FRP ﺗﻘﻮﯾﺖ شود که اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از مقاوم‌سازی در ﻣﻮرد مقاوم‌سازی ساختمان‌های ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب و موردنظر نیست.بنابراین آنچه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ راﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و شکل‌پذیری ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎ به‌کارگیری ﻣﺼﺎﻟﺢ تقویت‌کننده در ﯾﮏ وﺟﻪ دﯾﻮار اﺳﺖ.(وﺟﻬﯽ از دﯾﻮار ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ)

اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﮐﺐ (FRP) در ستون‌ها  در ﺑﺤﺚ مقاوم‌سازی ﺑﺎ اﻟﯿﺎف FRP در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺮای ستون‌ها اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ تأثیرات قابل‌توجه مقاوم‌سازی ﺑﺎ FRP در ﺑﺤﺚ مقاوم‌سازی ﺳﻄﺤﯽ و ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﻮدن ستون‌های ﺑﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﻔﺎق اراء ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺘﻮن ﺑﺎ اﻟﯿﺎف FRP به شکل ﺳﺎده ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و تأثیرگذاری در ﻣﻘﺎو ﺳﺎزی اﺳﺖ.اﮔﺮ از اﻟﯿﺎف مورداستفاده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ دورتادور ﺳﺘﻮن ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺘﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻫﺎی وارده قابل‌دسترسی اﺳﺖ. ﺑه ﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ درصورتی‌که ﺑﺘﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ (مهم‌ترین ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺑﺘﻦ) اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﯿﺎف  FRP و ﺳﺘﻮن فعال‌شده و ﻋﻤﻞ می‌نماید.ﺑﺮای ستون‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ  ﻧﯿﺰ عیناً ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺎدق اﺳﺖ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﮐﻪ ستون‌ها دایره‌ای در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ستون‌ها ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮر می‌شوند. در ستون‌های ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﯿﺰی ﮔﻮﺷﻪ ستون‌ها ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ زودرس در ﻧﻮاﺣﯽ اﺗﺼﺎل اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺳﺘﻮن می‌گردد.اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزمایش ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺑﻠﻮک واﻗﻌﯽ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ.ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺷﺮح داده‌شده در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌گردد ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻌﺎع ﺑﺮای گوشه‌های  ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.بنابراین ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای گوشه‌های ﺑﺮﺧﯽ از ستون‌ها از گوشه‌های ﺑﻪ ﺷﮑﻞ نوک‌تیز و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ستون‌ها از گوشه‌های ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.ﺑﺮای آزمایش ﺳﺘﻮن ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪا ﺳﺘﻮن برگزاری می‌شود ﺗﺎ ﺗﺮک ﺑﺨﻮرد ﺳﭙﺲ به‌وسیله اﻟﯿﺎف CFRP ﺗﻘﻮﯾﺖ می‌گردد.در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌گردد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮک ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ترک‌خوردگی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان قابل‌توجهی اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد.اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺮﻧﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ.ﺗﺮک ایجادشده و درنهایت ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮد ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻼت ﻣﻮﺟﻮد در گره‌ها ﭘﺪﯾﺪ آمده و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد چین‌خوردگی در اﻟﯿﺎف CFRP می‌گردد ﮐﻪ درنهایت ﻣﻨﺠﺮ می‌گردد ﮐﻪ اﻟﯿﺎف CFRP ﻗﻄﻊ و ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﮔﺮدد.ﺗﻐﯿﯿﺮ ستون ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه از اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ مجموعه‌ای از ﺧﺮده سنگ‌ها حدوداً 1/20 ﺛﺎﻧﯿﻪ به طول می‌انجامد.ﻣﺼﺎﻟﺢ تشکیل‌دهنده ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا به‌صورت ﻋﻤﻮدی ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ به‌سرعت و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺘﻦ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺘﻮن ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزمایش ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ می‌رسد.ﺷﮑﻞ ﻣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ اﻟﯿﺎف می‌گردد در ﺟﻬﺖ ﺿﻌﯿﻒ ورقه‌ای FRP را ﮐﻪ به‌صورت ﺧﻄﯽ و رشته‌رشته نصب‌شده‌اند ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ می‌کند.آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺧﯿﺮ روی ستون‌هایی ﮐﻪ به‌وسیله GFRP ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه شده‌اند و ﻧﺤﻮه ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﻟﯿﺎف در ﺳﺘﻮن به‌صورت رندوم و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ترک‌های ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ به‌سرعت اﻧﺘﺸﺎر می‌یافتند ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺮﻧﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان قابل‌توجهی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ اﻟﯿﺎف FRP ارزان‌ترین و راحت‌ترین روش مقاوم‌سازی اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ترک‌خوردگی در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ دﻟﺨﻮاه ﻓﺎﯾﺪه ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد FRP را ﻧﺸﺎن می‌دهد.بنابراین ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

مقاوم سازی دیوار غیر مسلح بنایی با استفاده از مصالح FRP
به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert