خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دیوار مصالح بنایی با شاتکریت

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دیوار مصالح بنایی با شاتکریت

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

دیوارهای که بصورت بنایی و بدون هیچ ضابطه مهندسی ساخته شده اند با توجه به تجاربی که زلزله ها بدست آمده دارای انواع شکست و تخریب ، ترک خوردگی های شدید و موارد دیگر می­باشد از این رو در آیین نامه های جدیدتر به حساسیت روی این دیوار ها و همچنین دیوارهای جداکننده و پیرامونی پرداخته است. از این رو و با توجه به اهمیت حفظ ایمنی و عملکرد سازه در مواقع بحرانی لازم است تا تمهیداتی در خصوص مقاوم سازی آنها در پیش گرفته شود.


راهکار:

رایج تـرین روش مقـاوم سـازی سـاختمان هـای بنـایی اسـتفاده از شـاتکریت بـر روی دیوارهـا مـی باشـد. این لایـه عـلاوه بـر ایجـاد انسـجام مناسـب در دیوارهـای بنـایی مقاومـت و شـکل پـذیری درون صـفحه و بـرون صـفحه دیوارهـا را نیـز افـزایش مـی دهـد. در ایـن روش ابتـدا یـک شـبکه میلگـرد بـر روی دیـوار قرار می گیـرد کـه بایـد توسـط بولـت بـه دیـوار دوختـه شـود . سـپس بـر روی ایـن شـبکه میلگـرد بـتن پاشیده می شود. شبکه میلگرد به همراه بـتن پاشـیده شـده هماننـد یـک لایـه بـتن مسـلح بـوده و باعـث بهبود رفتار لرزه ای دیوار می شود

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)