تیرها عموما بصورت افقی و یا شیبدار در سازه قرار می گیرند و بارهای قائم وارده بر محور خود را به ستون ها منتقل می کنند. در زلزله های شدید ستون ها نباید آسیب ببینند و خرابی باید به تیرها و یا بادبندها منتقل شود بدین منظور به هنگام مقاوم سازی ساختمان همواره تیر مقاوم سازی شده نباید قوی تر از ستون متصل به آن باشد.

شکست‌های برشی و خمشی، دو حالت عمده شکست در تیرهای بتنی می‌باشند. شکست خمشی عموماً نسبت به شکست برشی، ارجح است زیرا رفتار شکل‌پذیرتری از خود نشان می‌دهد. شکست نرم امکان پخش مجدد تنش را فراهم می‌آورد و به کاربران و حاضران در محل نیز فرصت بیشتری برای پی بردن به وضعیت بحرانی تیر می‌دهد. همچنین خرابی تیر بتن مسلح می‌تواند به علت تهاجم یون‌های شیمیایی صورت بگیرد. در شکل زیر خرابی تیرها در اثر تهاجم یون‌های شیمیایی و تأثیر نیروهای لرزه ای نشان داده شده است. آسیب هایی از این قبیل نیاز به مقاوم سازی تیر بتنی را افزایش می دهد.

روش های مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح کدام است؟

برای مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح می‌توان از راهکارهای زیر استفاده نمود:

 1. مقاوم سازی سازه ها با ژاکت بتنی
 2.  مقاوم سازی سازه ها با ژاکت فولادی
 3. استفاده از نبشی و رکابی
 4. تقویت خمشی تیر با FRP
 5. تقویت برشی تیر با مصالح FRP
 6. افزایش مقاومت موضعی تیرهای دارای سوراخ
 7. اعمال سیستم مهاربندی در انتهای لایه FRP
 8. اعمال سیستم پیش تنیدگی در لایه FRP
 9.  استفاده از پیش‌تنیدگی خارجی در تیر بتنی

هر یک از روش های فوق به تفکیک در زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خوردگی آرماتور و از بین رفتن پوشش تیر بتنی- مقاوم سازی ساختمان
خوردگی آرماتور و از بین رفتن پوشش تیر بتنی

مقاوم سازی تیر استفاده از ژاکت بتن مسلح

در تیرها می‌توان از ژاکت بتنی تیر در سه و یا چهار وجه تیر برای مقاوم سازی تیر بتنی و افزایش مقاومت آن استفاده نمود. با این روش می‌توان ناحیه کششی و فشاری تیر را با ژاکت بتنی تیر جدید تقویت کرد.

برای تکمیل مکانیسم انتقال نیرو بین مصالح قدیم و جدید، زبر نمودن سطح بتن قدیمی و جوش دادن میلگردهای اتصال با آرماتورهای جدید و قدیم ضروری می‌باشد. اجرای ژاکت بتنی تیر در هر چهار وجه تیر موثرترین روش برای مقاوم سازی تیر بتنی می‌باشد. در این شیوه ضخامت بتنی که به وجه بالایی تیر افزوده می‌گردد باید در ضخامت سقف گم شود. اجرای تنگ ها نیز از طریق سوراخ هایی که در فواصل نزدیک به هم در دال سقف ایجاد می‌شود امکان‌پذیر می‌باشد. نمونه های از روکش بتنی در چهار وجه تیر در نشان داده شده است.

افزایش ظرفیت باربری، بهسازی و مقاوم سازی با ژاکت بتنی- مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی تیر بتنی با ژاکت بتنی

پیشنهاد برای مطالعه

مقاوم سازی دال بتنی چگونه انجام می شود؟

مطابق با پیشنهاد آیین نامه ژاکت بتنی در سه وجه تیر برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی تیر در برابر بارهای قائم انجام می‌شود، اما به دلیل آنکه در این حالت، افزایش ظرفیت باربری مقاطعی از تیر که در نزدیکی تکیه‌گاه ها قراردارند امکان‌پذیر نیست، تیر را نمی‌توان درمقابل بارهای جانبی زلزله تقویت نمود. موفقیت این روش مستلزم مهار مناسب خاموت ها از ضلع‌های  بالایی روکش است. بـه دلیل آنکه استفاده از قالب و ریختن بتن از بالای تیر امکان‌پذیر نیست تنها راه ممکن استفاده از بتن پاشی می‌باشد. نمونه ای از روکش بتنی در سه وجه تیر در اشکال 3 نشان داده شده است.

مقاوم سازی با ژاکت بتنی- مقاوم سازی ساختمان
جزئیات اجرایی مقاوم سازی با ژاکت بتنی
مقاوم سازی ساختمان با ژاکت بتنی
نحوه ی اجرای ژاکت بتنی در تیر

تقویت تیر بتنی با روکش فولادی

برای تقویت خمشی تیر بتنی می‌توان ورق‌هایی به ضخامت حداکثر 3 سانتی متر را با رزین اپوکسی به وجه کششی تیر چسباند. چسباندن ورق به وجه قائم تیرها در نزدیکی تکیه‌گاه ها موجب افزایش ظرفیت برشی و چسباندن ورق به بال تحتانی موجب افزایش ظرفیت خمشی تیرمی‌گردد . در صورت نیاز به استفاده از ورقه‌هایی با ضخامت بیشتر باید از آرماتورها و بولت های مهاری برای انتقال برش استفاده نمود. در این حالت نیز توصیه می‌شود ابتدا ورق فولادی با چسب اپوکسی چسبانده شده و بعد آرماتور‌ها به صورت میانگذار یا کاشته شده مورد استفاده قرار گیرد.

مقاوم سازی ساختمان بتنی با صفحات فولادی
مقاوم سازی تیر بتنی با صفحات فولادی
مقاوم سازی ساختمان بتنی با صفحات فولادی
جزئیات اجرای مقاوم سازی تیر بتنی با صفحات فولادی

مقاوم سازی تیر با استفاده از نبشی و رکابی

در این روش مقاوم سازی سازه، مقاومت کششی با استفاده از دو نبشی تأمین می‌شود. این نبشی‌ها در کنج تیر قرار می‌گیرند و در این حالت رکابیها از پایین به نبشی جوش می‌شوند و از بالا به روی بتن سقف کاملاً مهار می‌شوند و محاسبات آن شبیه به تسمه‌های فولادی است. فقط به جای تسمه فولادی معادل نبشی قرارداده می‌شود. در آرماتورها کشش اولیه‌ای ایجاد می‌گردد که باعث کیپ شدن نبشی‌ها به تیر بتنی و عملکرد مشترک در رکابی و تیر بتنی می‌گردد. از آنجا که با افزایش بار احتمال ترک در بتن  می‌رود، از مقاومت Vc در طراحی صرف‌نظر می‌شود.

مطابق می‌توان بجای استفاده از ورق های فولادی که در وجوه تیر نصب می‌شوند از قفس‌های فولادی بصورت نبشی و رکابی استفاده نمود

مقاوم سازی ساختمان بتنی با نبشی فولادی
جزئیات اجرایی مقاوم سازی تیر بتنی با نبشی فولادی

پیشنهاد برای مطالعه

روش های مقاوم سازی مقاوم سازی دیوار برشی کدام است؟

تقویت خمشی تیر با مصالح FRP  

اتصال مصالح FRP به ناحیه کششی بتن به طوری که راستای الیاف آن در جهت طولی یک عضو خمشی باشد، باعث افزایش مقاومت خمشی آن عضو می گردد. مباحث این بخش افزایش مقاومت خمشی اعضای قاب خمشی شکل پذیر مقاوم در برابر زلزله را که انتظار تشکیل مفصل پلاستیک در آن باشد، در بر نمی گیرد. در طراحی این حالات باید رفتار قاب تقویت شده با در نظر گرفتن کاهش قابل توجه چرخش و انحنا در قسمت های تقویت شده مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در این وضعیت تاثیر بارهای متناوب بر مصالح FRP نیز باید بررسی شود.

بهسازی خمشی و برشی تیر بتنی در ساختمان قاب خمشی بتنی
مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف FRP

 

این بخش دربردارنده ضوابط کلی استفاده از مصالح FRP شرکت آلمانی (CTech-LLC) به عنوان رکابی های خارجی، به منظور افزایش مقاومت برشی مقاطع بتن آرمه می باشد. در این روش صفحات FRP به وجوه جانبی تیر چسبانده می شود بطوری که راستای الیاف عمود بر محور طولی تیر یا مایل باشد . برای داشتن رکابی خارجی uشکل، مصالح FRP به صورت ممتد روی دو وجه جانبی و زیر تیر نصب می شود که این امر سبب بهبود مهاری تقویت خمشی FRP نیز می گردد. برای افزایش کارآیی تقویت های برشی، تامین مهار انتهایی لازم است. به طور مثال در شکل 8 در حالتی که طول مهاری محدود باشد، با تعبیه نوارهای طولی اضافی به انتهای رکابی های uشکل مهار انتهایی تامین شده است.

افزایش مقاومت موضعی تیرهای دارای سوراخ

یکی دیگر از کاربردهای FRP افزایش مقاومت موضعی تیرهای دارای سوراخ (معمولا تأسیساتی) می‌باشد. در این روش می‌توان اطراف سوراخ‌ها را بطور موضعی با FRP تقویت کرد.

اعمال سیستم مهاربندی در انتهای لایه FRP  

سیستم مهاربندی اصولاً به این جهت در مقاوم سازی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد که بتوان از ظرفیت باربری سیستم FRP  نهایت استفاده را برد. گسیختگی های ناشی از جداشدگی لایه‌های FRP عموماً در اثر نبود چنین سیستمی می‌باشد. در این روش از دور آرماتور کردن کامل انتهای FRP توسط نوارهایی از FRP استفاده می‌گردد.

با توجه به اینکه معمولاً، ناحیه فوقانی تیرهای موجود به دلیل وجود دال، قابل دستیابی نیستند، از نوارهایی که فقط سطوح پایینی و جانبی تیر را می‌پوشانند استفاده می‌گردد. از سایر روش ها نیز می‌توان به استفاده از آرماتورهای مخصوص در انتهای لایه FRP  نام برد. این روش یکی از اولین روش ها بوده که جهت نصب و مهاربندی صفحات فولادی مورد استفاده قرارمی‌گرفت. بر اساس مطالعات انجام شده، این روش بر روی لایه‌های کامپوزیتی نیز مناسب بوده و اثر مثبتی از خود نشان می‌دهد ولی مشکلی که ایجاد می‌کند سوراخ شدن لایه FRP بوده که اثر نامطلوبی بر عملکرد آن خواهد داشت و باعث ایجاد تمرکز تنش در FRP  می‌گردد.

مقاوم سازی ساختمان بتنی
جزئیات اجرایی اعمال سیستم مهاربندی در انتهای لایه FRP

اعمال سیستم پیش‌تنیدگی در لایه FRP 

این روش تقریباً مشابه روش مهاربندی در انتهای لایه FRP می‌باشد، زیرا در این روش برای ایجاد پیشتنیدگی تعبیه سیستم مهاری لازم است. تنها فرق این روش، اعمال نیروی پیش‌تنیدگی قبل از نصب کامل و عمل آوری لایه FRP می‌باشد.

می‌توان نوارها یا صفحات پیش‌تنیده FRP تولید شده در شرکت (CTech-LLC) را قبل از چسباندن بر روی بتن، پیش‌تنیده کرد. مزیت اصلی این کار این است که چنین نوارهایی پس از چسبانده شدن بر روی المان در باربری المان سهیم می‌شوند و برای شرکت آن ها در ظرفیت باربری المان دیگرنیازی به اضافه شدن بر مقدار بارهای وارده بر المان نمی‌باشد. همچنین پیش‌تنیدگی این نوارها باعث کاهش عرض ترک های موجود درطول المان می‌شود که این در برخی موارد موضوع بسیار حیاتی و مهمی می‌باشد. علاوه بر این ها بدلیل اینکه مصالحFRP  مقاومت کششی بالایی دارند، پیش‌تنیده کردن آنها سبب استفاده بهتر و افزایش بهره‌وری از آن ها می‌گردد. البته این روش نیازمند نیروی کار ماهرتر و دقت بیشتر در طراحی و اجرا می‌باشد.

پس از آماده‌سازی سطح بتن، نوارFRP  تا سطح معینی تحت کشش قرار گرفته است. سپس هم بر روی سطح بتن و هم برروی سطح نوار چسب زده می‌شود. سپس تیر بتنی بالا برده می‌شود تا به نوار تحت کششFRP چسبانده شود. بعد از آن با اعمال فشار اندکی بر روی نوارFRP ، عمل‌آوری چسب انجام می‌شود. پس از اتمام عمل‌آوری، گیره های فولادی درنزدیکی دو انتهای نوارFRP جهت مهاربندی کافی نصب می‌گردند. پس از این مراحل و اتمام عملیات مهاربندی، نوارFRP (خارج ازمحدوده مهاربندی شده) بریده می‌شود. سپس صفحات ضخیمFRP  درست در مجاورت دو گیره فولادی، روی صفحه پیش‌تنیده قرارگرفته برسطح بتن، چسبانده می‌شود. بعد از عمل‌آوری چسب، سوراخ هایی از میان ضخامت این صفحات ضخیم و نوار پیش‌تنیده بـه درون تیر بتنی ایجاد می‌گردد و سپس بولت ها همراه با تزریق اپوکسی به داخل این سوراخ ها، فرو برده می‌شوند. پس ازعمل‌آوری چسب اطراف این بولت ها، گیره های فولادی دو انتهای نوار پیش‌تنیده برداشته می‌شود و طول اضافی این نوار (خارج از صفحات ضخیم انتهایی) بریده می‌شود. به این ترتیب عملیات به انجام می‌رسد

بطور کلی پیش تنیدگی در FRP دارای مزیت‌هایی از قبیل:

 • افزایش سختی
 • کاهش عرض و توزیع ترک ـ بهبود خدمت‌پذیری و دوام
 • تقویت برشی و خمشی تیر بتنی (بدلیل ترک نخوردن مقطع)
 • اجتناب از مودهای شکست ناشی از پوسته پوسته شدن در ناحیه ترکها و انتهای لایه FRP ـ افزایش ظرفیت مقطع (تار خنثی نسبت به حالت غیر پیش‌تنیده پایین‌تر قرار می‌گیرد) ـ افزایش بار تسلیم مقطع می‌باشد.

بنابراین دو روش بیان شده به گونه‌ای عمل می‌کند که انتهای لایه FRP را محکم نگه‌ داشته و بعد از ایجاد جدا شدگی، از لغزش و جدا شدگی کامل لایه FRP جلوگیری نماید.

افزایش ظرفیت باربری تیر و استفاده از ظرفیت نهایی الیاف FRP با سیستم پیش تنیده FRP-مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از سیستم پیش تنیده FRP

در عمل، استفاده از مهاربندی مکانیکی انتهایی می‌بایست موقعی مدنظر قرارگیرد که کاربرد آن لازم باشد و همچنین تأثیر و سودمندی آن برای حفظ چسبندگیFRP و بتن به اثبات برسد. در بسیاری از موارد، مهاربندی با استفاده از نوارهای U شکل انتهایی،امکان پذیر و یا مؤثر نمی‌باشد همانند مقاوم سازی تیرهای با عرض زیاد یا دال ها. در چنین مواردی لازم است راه های دیگری برای مهاربندی مکانیکی بررسی و ابداع گردد. یکی از این راه ها، استفاده از مهارهای الیافی می‌باشد.

پیشنهاد برای مطالعه

مقاوم سازی ستون بتنی چگونه انجام می گیرد؟

 

استفاده از پیش‌ تنیدگی خارجی در مقاوم سازیتیر بتنی

پیش‌تنیدگی خارجی جزء روشهای نوین مقاوم سازی تیر بتنی می‌باشد. کابلهای پیش‌تنیدگی بکار گرفته شده برای این کار از همان نوع کابل‌ها و مفتول های متداول در کارهای پیش‌تنیدگی هستند. مقاوم سازی تیر بتنی بدین روش می‌تواند موضعی و یا کلی باشد. در حالت کلی نیروهای پیش‌تنیدگی که به سازه مقاوم شده القا می‌گردند، منجر به باز توزیع نیروهای داخلی گشته و باعث کاهش تنشها در اعضا نسبت به حالت اولیه آنها می‌شوند. با این حال ممکن است در برخی دیگر از اعضای سازه، پیش‌تنیدگی موجب افزایش تنش گردد. به همین دلیل در استفاده از پیش‌تنیدگی خارجی باید آنالیز تنش در سازه مقاوم سازی شده به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

جدا از مسئله مهارها، به هنگام استفاده از کابل های پیش‌تنیدگی یک سری المان های اضافی که اکثرا شامل انواع مختلفی از سخت کننده‌هاست، مورد نیاز است. این امر به ویژه در پیش‌تنیدگی موضعی دیده می‌شود زیرا پیش‌تنیدگی، نیروهای متمرکز جدیدی شامل نیروهای محوری اضافی در اعضا بوجود می‌آورد، از این رو اعضا باید بصورت موضعی برای حفظ پایداریشان تقویت شوند.

سوالات متداول

انواع راهکارهای مقاوم سازی تیرهای بتنی کدام است؟

انواع راهکارهای مقاوم سازی تیرهای بتنی عبارتند از: مقاوم سازی با ژاکت بتنی، مقاوم سازی با کامپوزیتFRP و مقاوم سازی با سیستم پیش تندیگی

تقویت برشی تیر با مصالح FRP چگونه می باشد؟

در این روش صفحات FRP به وجوه جانبی تیر چسبانده می شود بطوری که راستای الیاف عمود بر محور طولی تیر یا مایل باشد.

تقویت خمشی تیر با مصالح FRP چگونه می باشد؟

اتصال مصالح FRP به ناحیه کششی بتن به طوری که راستای الیاف آن در جهت طولی یک عضو خمشی باشد، باعث افزایش مقاومت خمشی آن عضو می گردد

اجرای ژاکت بتن مسلح در کدام حالت موثرتر می باشد؟

اجرای ژاکت بتنی تیر در هر چهار وجه تیر موثرترین روش برای مقاوم سازی تیر بتنی می‌باشد.

بیشترین حالت شکست در تیرهای بتنی چگونه می‌باشد؟

شکست‌های برشی و خمشی، دو حالت عمده شکست در تیرهای بتنی می‌باشند.

 

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

4.9/5 - (19 امتیاز)