خانهمطالعات موردیترمیم پایه های پل با تزریق و مقاوم سازی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • ترمیم پایه های پل با تزریق و مقاوم سازی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

مقاوم سازی پایه های بتنی پل ریلی فرسوده به دلیل ضعف در مقاومت


راهکار:

ترمیم ترک های موجود در پایه پل با استفاده از سیستم ™Injecta و رزین اپوکسی تزریقی ™EIR
مقاوم سازی پایه با الیاف کربن تک جهته ™UCW
استفاده از پوشش ضد کربناسیون ™ACC روی سطح نهایی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط