خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برشی تیر پل بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی برشی تیر پل بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

مقاوم سازی تیر فرعی بتنی پل به دلیل ضعف در برش تیر ناشی از فرسودگی


راهکار:

مقاوم سازی برشی تیر فرعی پل با الیاف کربن تک جهته ™UCW

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط