خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برشی تیر بتنی مخزن با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی برشی تیر بتنی مخزن با الیاف FRP

نوع سازه:

  • مخزن

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف مقاومت بتن و در نتیجه مقاومت برشی تیر بتنی مخزن آب


 

راهکار:

مقاوم سازی تیر بتنی مخزن آب با الیاف کربن تک جهته ™UCW برای تامین مقاومت برشی در نواحی انتهایی تیرها

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط