خانهمطالعات موردیمقاوم سازی شاهتیر پل بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی شاهتیر پل بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

کمبود مقاومت برشی و خمشی تیر اصلی پل به دلیل ضعف طراحی بارگذاری دقیق


راهکار:

مقاوم سازی شاهتیرهای بتنی پل برای تامین برش و خمش با الیاف کربن تک جهته ™UCW

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط