خانهمطالعات موردیمقاوم سازی تیرهای فرعی پل بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی تیرهای فرعی پل بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

تیرهای فرعی پل نیروهای ثقلی و جانبی ناشی از عرشه را دریافت میکنند و به تیرهای اصلی پل انتقال می­دهند. رفتار تیر فرعی نیز رفتاری خمشی است و مقاومت برشی آن در قسمت های متصل به تیر اصلی دارای بیشینه مقدار می­باشد. تیرهای فرعی در نواحی که دارای مقاومت برشی بیشینه است دچار ترک های عرضی می­شود. گذر زمان و فرسودگی تیرهای بتنی و عوامل دیگر نیز ما را برآن میدارد تا آنها را تقویت کنیم.


راهکار:

استفاده از محصولات کامپوزیت پلیمری FRP یکی از روش های نوین برای تقویت تیرهای پل می­باشد. برای تقویت برشی تیر الیاف FRP در راستای عمود بر طول تیر و در نزدیکی تکیه گاه ها که مشکل برشی دارند به صورت پیوسته استفاده می­شوند و گسسته نیستند. بنابراین پیشنهاد افزیر مقاوم سازی نواحی انتهایی تیرهای بتنی فرعی به دلیل کمبود مقاومت برشی در تکیه گاه ها با الیاف کربن تک جهته ™UCW می­باشد.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)