خانهراهکار‌هاراهکار مقاوم سازی دیوار برشی بتنی

دیوار برشی عضوی عمودی است که برای مقابله در برابر نیروهای وارد بر سازه اعم از باد و زلزله طراحی می‌شود و به صورت بتن مسلح یا فولادی و یا ترکیب این دو ساخته می‌شود. بررسی و مطالعه‌ی آسیب ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ‌ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، زﯾﺮا ﺳﺎزه‌ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎت آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﻟﺰﻟﻪ را ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎ را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ‌رو ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺑﺎ روش‌ﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد، آﺳﺎن، ﺳﺮﯾﻊ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ‌ﺷﻮد. همچنین دیوارهای برشی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزه، اﻋﻤﺎل ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و .. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. بنابراین در این بخش مراحل مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از سیستم مقاوم سازی ™FibraOne شرح داده می‌شود.

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی دیوار برشی بتنی

مقاوم سازی دیوار برشی با FRP

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی دیوار برشی بتنی با استفاده از سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از لمینیت کربن
  1. مشخص نمودن محل نصب و فواصل لمینت کربن (محصول ™ UCL) بر روی سطح دیوار به صورت عمودی
  2. اعمال پرایمر اپوکسی محصول  (WEP™ 240) بر روی محل نصب لمینت FRP
  3. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت محصول  (ERA™ 420) بر روی لمینت FRP
  4. تقویت دیوار برشی با استفاده از چسباندن لمینت CFRP بر روی محل مشخص شده
  5. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق محصول  (SMF™ 80) بر روی لایه نهایی لمینت کربن در صورت نیاز

لمینیت کربن (™UCL)

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80 ™SMF)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.