خانهراهکار‌هامقاوم سازی دیواره تونل به روش کامپوزیت FRP

عملکرد تونل ها به عنوان یکی از شریان های حیاتی دربرابر بارهای وارده همچون زمین لرزه و زمین لغزه (Landslide) به دلیل کاربردهای فراوانی که در تاسیسات و خدمات شهری دارند و همچنین مدفون و طویل بودن آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.. در برخی مواقع دیواره تونل ها ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘلفی از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، اﻋﻤﺎل ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و .. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ افزایش ظرفیت باربری خواهند داشت. آسیب های ایجاد شده در تونل ها در سه حالت طبقه بندی میشوند: آسیب های گسترده جزیی (مانند افتادن چند سنگ و ترکهای جزیی)، آسیب های متوسط تونل (ترک های متوسط در پوشش و فروریختن سنگ)، آسیب گسترده (نشست جدی در ورودی تونل و ترک های گسترده)
با مطالعه در مورد جنس زمین، وضعیت مقاومت پی و زلزله خیز بودن منطقه، می توان آسیب هایی که امکان وقوع دارند را شناسایی و روشی مناسب برای مقاوم سازی تونل را انتخاب کرد. از این‌رو در این بخش مراحل مقاوم‌سازی دیواره تونل به روش کامپوزیت FRP و با سیستم‌ مقاوم‌سازی ™FibraOne شرح داده ‌می‌شود.

سیستم مورد استفاده جهت مقاوم سازی دیواره تونل

مقاوم سازی دیواره تونل به رمقاوم سازی دیواره تونل به روش کامپوزیت CFRPوش کامپوزیت FRP-مقاوم سازی افزیر

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

مقاوم سازی دیواره تونل با استفاده از سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی و تقویت دیواره تونل به روش کامپوزیت CFRP-مقاوم سازی افزیر
  1. مشخص نمودن محل نصب و فواصل لمینت کربن (محصول ™ UCL) بر روی سطح تونل
  2. اعمال پرایمر اپوکسی محصول  (WEP™ 240) بر روی محل نصب لمینت FRP
  3. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت محصول  (ERA™ 420) بر روی لمینت FRP
  4. تقویت دیواره تونل با استفاده از چسباندن لمینت CFRP بر روی محل مشخص شده

لمینیت کربن (™UCL)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.