مقاوم سازی افزیر در نظر دارد در صورت صلاحدید کارفرما، علاوه بر طراحی، بر اجرای طرح و پروژه نیز نظارت کامل داشته باشد. این خدمات شامل نظارت بر خرید کالا، نظارت بر عملیات اجرایی، کنترل صورت وضعیت ها، نظارت و کنترل ایمنی، نظارت بر آزمایش های کارگاهی و آزمایشگاهی و … می باشد.