خانهطراحی سازهنظارت بر اجرای طرحمدیریت و نظارت بر اجرای طرح

مدیریت، کنترل و حصول اطمینان از اجرای صحیح و اصولی سازه توسط سازنده یکی دیگر از خدمات تیم مهندسی مقاوم سازی افزیر است.

 • کنترل و حصول اطمینان از حضور و فعالیت رئیس کارگاه و مسئول ایمنی حسب الزام مقررات ملی ساختمان
 • کنترل و حصول اطمینان از وجود اسناد کارگاهی در محل کارگاه شامل نسخه ای از نقشه های مصوب و پروانه ساختمان
 • کنترل و حصول اطمینان از تهیه تابلو کارگاه ساختمان طبق نمونه ارائه شده و نصب آن در محل مناسب در تمام مدت اجرای کار
 • بررسی انطباق نقشه ها با یکدیگر و با محل زمین و اعلام مغایرت ها به صاحبکار و سازنده و سایر مهندسان ناظر
 • کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست، مطابق با ضوابط لازم الاجرا در تمام مراحل اجرا و هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و ارائه تذکر کتبی در صورت لزوم به سازنده و صاحبکار
 • بررسی تدارکات انجام شده توسط صاحبکار و برنامه پیشنهادی سازنده و ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی پیش بینی شده برای اجرای ساختمان
 • تنظیم برنامه نظارت بر اجرای ساختمان در چهارچوب برنامه تفصیلی اجرای کار که توسط سازنده ارائه می شود و اعلام موارد به هر یک از ناظران حسب مورد (هماهنگ با برنامه اجرا)
 • اعلام تاریخ های تعهد و مواعد ضروری انجام وظایف مورد تعهد به صاحبکار، سازنده و سایر ناظران
 • بررسی صلاحیت هر یک از عوامل دست اندرکار پروژه
 • دریافت تذکرات کتبی و گزارش های هر یک از ناظران حسب مورد
 • کنترل رعایت حریم ساختمان و فاصله لازم با شبکه برق شهری

خدمات مدیریت پروژه

 1. کنترل نظارت بر ساخت و ساز پروژه
 2. هماهنگی با دستگاه نظارت
 3. بررسی مناقصه و عقد قرارداد
 4. تعیین و بررسی تأخیرها در پروژه
 5. واگذاری بخش های مختلف سازه به پیمانکار
 6. ساختن و بهره برداری برای کارفرما
 7. ارزیابی هزینه ها
 8. تهیه فلوچارت هزینه ها و کنترل هزینه ها

خدمات نظارت بر اجرای طرح

 1. پیشنهاد پیمانکار مرتبط به پروژه
 2. اطمینان از انطباق اجرای طرح در حال انجام با آیین نامه های ساختمانی، استانداردها و قراردادها
 3. تهیه، ارزیابی، کنترل و زمان بندی اجزای مختلف پروژه ساختمانی
 4. هماهنگی با اشخاص ثالثی که در پروژه مانند طراح، پیمانکار، شهرداری ها و سایر بخش های دولتی درگیر هستند.
 5. ارزیابی ضمانت نامه ها
 6. حسابداری
 7. گزارش های روزانه
اجرای سازه بتنی

نرم افزارهای طراحی سازه های بتنی

مشاوره و درخواست طراحی سازه

برای دریافت مشاوره و درخواست طراحی سازه کلیک نمایید.

درخواست