کنترل مضاعف محاسبات توسط شخص ثالث یکی از راه های بسیار مناسب جهت جلوگیری از خطاهای ناشی از طراحی و محاسبات و جلوگیری کننده از مشکلات حین اجرا است. علاوه بر این موضوع، کنترل مضاعف از به وجود آمدن هزینه های اضافی ناشی از خطاهای محاسباتی جلوگیری می کند. تیم طراحی مقاوم سازی افزیر، تخصص در زمینه کنترل طراحی و محاسبات طرح های مورد نظر را دارد.