صنایع تولید و فرآوری مواد شیمیایی مقدار زیادی مواد خورنده را فرآوری می کنند. به طور اجتناب ناپذیری این مواد خورنده روی ستون ها، دیوارها و کف زمین و یا مخازن ریخته و خوردگی این المان ها را باعث می شوند. تعمیر و مقاوم سازی اغلب این صنایع تولید و فرآوری مواد شیمیایی در هنگام دوره های شات داون (تعطیلی) از پیش برنامه ریزی شده انجام می شود؛ بنابراین زمان ارزش بسیاری پیدا می کند. محصولات FRP شرکت افزیر راهکارها و روش های مقاوم سازی اقتصادی و پایداری را ارائه می دهند که می توانند در مدت کوتاه شات داون بودن صنایع تولید و فرآوری مواد شیمیایی اجرا شوند. راهکارهای FRP مهندسی شرکت افزیر، گزینه های تعمیر و مقاوم سازی سریع و، پایدار و اقتصادی ای را به کارفرمایان، مهندسین و پیمانکاران ارائه می دهد تا اطمینان حاصل شود که پروژه سروقت، درحد بودجه تعیین شده و بدون حداقل اختلال در بهره برداری انجام شود.

مقاوم سازی صنایع شیمیایی و پتروشیمی- مقاوم سازی صنایع
مقاوم سازی صنایع شیمیایی و پتروشیمی

صنایع تولید و فرآوری مواد شیمیایی مقدار زیادی مواد خورنده را فرآوری می کنند. به طور اجتناب ناپذیری این مواد خورنده روی ستون ها، دیوارها و کف زمین و یا مخازن ریخته و خوردگی این المان ها را باعث می شوند. تعمیر و مقاوم سازی اغلب این صنایع تولید و فرآوری مواد شیمیایی در هنگام دوره های شات داون (تعطیلی) از پیش برنامه ریزی شده انجام می شود؛ بنابراین زمان ارزش بسیاری پیدا می کند. محصولات FRP شرکت افزیر راهکارها و روش های مقاوم سازی اقتصادی و پایداری را ارائه می دهند که می توانند در مدت کوتاه شات داون بودن صنایع تولید و فرآوری مواد شیمیایی اجرا شوند. راهکارهای مقاوم سازی با FRP شرکت افزیر، گزینه های تعمیر و مقاوم سازی سریع و، پایدار و اقتصادی ای را به کارفرمایان، مهندسین و پیمانکاران ارائه می دهد تا اطمینان حاصل شود که پروژه سروقت، درحد بودجه تعیین شده و بدون حداقل اختلال در بهره برداری انجام شود.

علاوه بر مقاوم سازی در صنایعی که در ارتباط با مواد شیمیایی هستند، توجه به پوشش های حفاظتی مقاوم در برابر مواد خورنده و اسیدی اهمیت زیادی دارد. شرکت مقاوم سازی افزیر، انواع این پوشش ها را با توجه به نوع مواد شیمیایی مورد استفاده، ارائه می دهد.

مقاوم سازی با پوشش های حفاظتی و الیاف FRP
محافظت با پوشش های حفاظتی

مهندسین و متخصصین شرکت افزیر پس از محاسبه شرایط کنونی سازه و بررسی نیاز کارفرما، راهکارهای طراحی و ساخت مهندسی شده خود را به همراه نقشه ها و جزییات دقیق فنی و مهندسی به کارفرمای محترم ارائه می دهند. اجرا نیز توسط نصاب ها و مجریان با تجربه و دانش شرکت افزیر انجام می شود. راهکارهای شرکت افزیر، کارآمد، از نظر زمان و هزینه بهینه و نیز با حداقل تاخیر و خطای ممکن می باشند.

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

5/5 - (31 امتیاز)