خانهمطالعات موردیبهسازی دیوار نگه دارنده ژنراتور با مصالح FRP

توضیحات پروژه:

در این پروژه دیوار بتنی آسیب دیده در یک اتاق ژنراتور پس از ترمیم با ملات ترمیمی بتن، با استفاده از محصولات FRP تقویت و مقاوم سازی شده است.

راهکار:

جهت ترمیم و مقاوم سازی دیوار بتنی از سیستم های ترمیم و مقاوم سازی  ™FibraOne و ™FixCrete  استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item