خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ستون بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در طراحی ستون بتنی پارکینگ با مقطع دایره به دلیل مقاومت کم بتن اجرایی نسبت به بتن طراحی شده


 

راهکار:

مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW به دورپیچ

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط