خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ستون بتنی پارگینگ با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی ستون بتنی پارگینگ با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در طراحی ستون بتنی به دلیل نسبت آرماتور اجرایی کمتر از نسبت آرماتور طراحی شده


راهکار:

مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCWبه دورپیچ

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط