رویکرد جامع مهندسان سازه مقاوم سازی افزیر بر توسعه سازه های بهینه متمرکز است و همچنین نیازهای معماری، اقتصادی، زیست محیطی، حمل و نقل و ساخت و ساز را برآورده می کند. این امر نیاز به مهارت، تجربه و درک دقیق از منابع و متون بومی و محلی دارد. مهندسی سازه همچنین در مورد کشف محدودیت مصالح و الهام گرفتن از طبیعت است. در مقاوم سازی افزیر، ما به کار مداوم خود در زمینه توسعه انواع سازه های جدید نوآورانه و تبیین استانداردهای جدید در صنعت، چه از نظر مفاهیم سازه ای و چه از نظر پیچیدگی های هندسی، تلاش می کنیم. ما با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای مهندسی نیازهای خود را تا زمانی که فراتر از حد نرم افزارهای تجاری در دسترس باشد، توسعه می دهیم.