خانهمقاوم سازی سازهارزیابی و پایش سلامت سازهارزیابی وضعیت سازه

ارزیابی وضعیت سازه عبارت است از فرایند جمع آوری مشاهدات و داده ها و بکارگیری سیستماتیک از آنها برای ارزیابی وضعیت یک سازه مورد نظر. فرایند ارزیابی هر سازه متناسب با آن سازه طرح و اجرا می گردد. مراحل لازم جهت طرح و اجرای بهینه برنامه ارزیابی وضعیت یک سازه ، بر مبنای قضاوت مهندسی و شرایط حاکم بر سازه مانند نوع و هندسه سازه، بارگذاری وارد برآن و…. بستگی دارد. کارشناسان فنی افیر راهکارهای هوشمندانه و خلاقانه ای را برای ارزیابی وضعیت سازه های مختلف همچون ساختمان های مسکونی و تجاری، پل ها و…. طراحی و ارائه می نمایند. به همین منظور تیم مهندسی با تجربه ما برای شناسایی اهداف پروژه و طراحی و اجرای برنامه ارزیابی های اولیه و ارزیابی تفصیلی همواره در کنار شما خواهند بود. در این شرکت ارزیابی های اولیه شامل بررسی مدارک ، بازرسی میدانی و ثبت گزارشات فنی در کنار ارزیابی تفصیلی وضعیت سازه با استفاده از آزمایشهای تخصصی صورت می گیرد که در ادامه به طور کامل به هر کدام اشاره خواهد شد. متناسب با نیاز شما به عنوان مالک یک ساختمان مسکونی و یا مسئول ترمیم و نگهداری یک سازه خاص، مقاوم سازی افزیر این امکان را دارد به منظور ارزیابی وضعیت سازه شما انواع تستهای مخرب و غیر مخرب را با ارائه توجیه فنی و اقتصادی اجرا نماید. همچنین کارشناسان فنی بخش ارزیابی و پایش سلامت سازه، جهت طراحی و اجرای طرح های پیشنهادی خود از معتبرترین آیین نامه ها و مدارک فنی موجود استفاده می کنند.

ارزیابی اولیه وضعیت سازه: 

در بخش ارزیابی اولیه سازه فرایند جمع آوری مشاهدات و داده های فنی به منظور تحلیل اولیه آن اجرا می گردد. هرچند گزارش ارائه شده پس از ارزیابی اولیه وضعیت سازه دارای ماهیتی کیفی بوده تا کمی، جهت حوصل اطمینان از بررسی تمامی المان های آسیب دیده و ارائه مشاوره فنی می بایست مراحل این بخش به صورت سیستماتیک ارائه گردد.

ارزیابی تفصیلی وضعیت سازه:

هدف اصلی از ارزیابی تفصیلی مشخص نمودن کفایت سازه و یا بخش از آن جهت کاربری مورد نظر و در برابر بارهای وارده می باشد. ارزیابی تفصیلی می تواند محدود به بخشی از ساختمان باشد و یا مفهوم سازه ای خاصی (نظیر باربری لرزه ای) را در کل سازه مد نظر قرار دهد.

ارزیابی اولیه وضعیت سازه

Preliminary-Condition-Assessment-Afzir
  1. مطالعه اسناد و مدارک موجود: در این مرحله بیش از بازدید فنی از سازه و ساختمان، کارشناس فنی ما تمامی مدارک فنی و نقشه های مرتبط با سازه شما را مطالعه و مورد بررسی دقیق قرار میدهد.
  2. بازدید کارشناسی اولیه از سازه:در این مرحله و پس از مطالعات اولیه مدارک موجود، کارشناس فنی با انجام بازدید، می تواند آسیب های سازه ای وارده را مشخص کند.
  3. مدل سازی و تحلیل عددی مقدماتی: جهت شناخت دلایل آسیب های وارده و راهکارهای مورد نیاز جهت  مقاوم سازی، سازه مورد نظر با استفاده از مدل های ساده تر مورد تحلیل قرار می گیرد.
  4. ارائه گزارش فنی:د ر این بخش، گزارش فنی کاملی از وضعیت سازه به صورت کتبی به کارفرما جهت اتخاذ تصمیم مناسب و لزوم و یا عدم لزوم به انجام ارزیابی تفصیلی سازه ارائه می گردد.

ارزیابی تفصیلی وضعیت سازه

  1. بررسی دقیق اسناد و مدارک فنی: در این مرحله کلیه نقش ها و مدارک فنی مرتبط با سازه مورد نظر به صورت دقیق و با جزییات کامل مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.
  2. بررسی سیستماتیک و علمی وضعیت سازه: هدف از این مرحله شناخت هرگونه آسیب سازه ای شامل وادادگی مصالح، تغییر شکل های بیش از اندازه در المان های سازه ای و… می باشد.
  3. انجام انواع تست تخصصی: در این بخش متناسب با هدف مورد نظر از انواع تستهای مخرب و غیر مخرب (NDT) استفاده می گردد.
  4. تحلیل پیشرفته سازه مطابق استانداردهای معتبر: به منظور تعیین دقیق پاسخ المان آسیب دیده، نسبت با بار اولیه طراحی و بار وارده بر آن از تحلیل های پیشرفته استفاده می گردد.
  5. ارائه گزارش فنی و پیشنهاد راهکار ترمیم و مقاوم سازی سازه: در این مرحله نتایج حاصل از مراحل قبل با جزییات دقیق به کارفرما ارائه می گردد. همچنین متناسب با نیاز پروژه بهینه ترین راهکار ترمیم و مقاوم سازی به شما پیشنهاد می گردد.
Detailed-Condition-Assessment-Afzir

مشاوره و درخواست ارزیابی وضعیت سازه

برای دریافت مشاوره و درخواست ارزیابی وضعیت سازه کلیک نمایید.

درخواست

page