خانهمطالعات موردیترمیم و مقاوم سازی ستون بتنی به روش FRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه ستون های یک ساختمان بتن آرمه به روش کامپوزیت FRP ترمیم و مقاوم سازی گردید.

راهکار:

جهت ترمیم و مقاوم سازی ستون های بتنی این ساختمان از سیستم مقاوم سازی  ™FibraOne استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط