خانهمطالعات موردیترمیم و مقاوم سازی ستون بتنی آسیب دیده

توضیحات پروژه:

در این پروژه ستون بتنی آسیب دیده پس از ترمیم  با ملات ترمیمی بتن، با استفاده از محصولات FRP تقویت و مقاوم سازی شده است.

راهکار:

جهت ترمیم و مقاوم سازی ستون بتنی از سیستم های ترمیم و مقاوم سازی  ™FibraOne و ™FixCrete  استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط