خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ساختمان بتن آرمه با کامپوزیت FRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه یک ساختمان بتن آرمه که دارای ضعف در طراحی سازه ای می باشد به روش کامپوزیت FRP مقاوم سازی شده است.

راهکار:

جهت افزایش ظرفیت باربری ساختمان مورد نظر از سیستم مقاوم سازی  ™FibraOne استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط