خانهمطالعات موردیترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی ساختمان مسکونی

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه تیرهای یک ساختمان بتن آرمه چند سال ساخت ترمیم و مقاوم سازی گردید. برای این منظور از  روش کامپوزیت FRP استفاده شد.

راهکار:

جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی این ساختمان از سیستم مقاوم سازی  ™FibraOne استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item