خانهمطالعات موردیبهسازی ساختمان بتنی با مصالح FRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه ساختمان بتن آرمه که پس از اجرا دارای ضعف در مقاومت بتن بوده تقویت و مقاوم سازی شده است.

راهکار:

جهت تقویت المان های مختلف ساختمان از تکنیک تقویت با الیاف FRP با استفاده از سیستم مقاوم سازی  ™FibraOne استفاده شده است.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط