خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ستون دارای بتن با مقاومت پایین

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه ستون بتنی که پس از اجرا دارای ضعف در مقاومت بتن بوده تقویت و مقاوم سازی شده است.

راهکار:

جهت تقویت ستون بتنی از تکنیک دورپیچ کردن الیاف FRP با استفاده از سیستم مقاوم سازی  ™FibraOne استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item