راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون (شالوده) و پی

بارهاي ساختمان از طريق شالوده به خاك زير آن يعني پي منتقل مي گردد. از اين رو نقش شالوده و پي در ايمني ساختمان مهم مي باشد.هر تغییری در ساختار و ابعاد پی، شامل مقاوم سازی فونداسون می شود. مقاوم سازی عموما در شرایط محدود شده و نامساعد انجام می شود، در نتیجه مشکلات و پیچیدگی های خاص خود را دارد.گسیختگی های موجود در پی ساختمان ها  به دو صورت نهان و یا قابل مشاهده ایجاد می شوند. قسمت های قابل مشاهده به شکل خرد شدگی و … آشکار است و قسمت های نهان به دلیل نشست، تورم خاک، ناپایداری ساختمان و … ایجاد می شوند و با گذشت زمان به شکل گسیختگی های قابل ملاحظه در می آیند.

مقاوم سازی فونداسیون (شالوده) و پی

آسیب‌پذیری فونداسیون

 • وجود نیروی کششی بلند کننده
 • عدم کفایت ظرفیت خمشی یا برشی (برش خمشی یا برش سوراخ کننده) مقطع پی
 • تهاجم مواد شیمیایی مضر موجود در خاک و آب زیرزمینی به بتن پی
 • عدم کفایت مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد بر پی
 • وجود نیروی فشاری یا کششی بیش از ظرفیت سازه‌ای در شمع ها
 • وقوع تنش فشاری بیش از ظرفیت باربری پی در زیر فونداسیون
 • وجود نیروی فشاری یا کششی بیش از ظرفیت ژئوتکنیکی سازه‌ای در شمع‌ها
 • وجود نشست‌های زیاد و غیرقابل قبول در پی
 • وجود پتانسیل روانگرایی، ماسه سریع و تورم در خاک زیر فونداسیون
 • عدم پایداری ساختگاه سازه، مخصوصاً برای ساختمانهایی که بر روی زمینهای شیبدار احداث شده‌اند.

روند مطالعات ارزیابی شرایط پی و شالوده شامل موارد زیر می‌باشد:

 • تحقیق اسناد و بایگانی مدارک طراحی ساختمان برای گزارش مکانیک خاک
 • بررسی خاک‌ها در قالب نمونه‌گیری و انجام آزمایش های مرتبط، اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی و میزان فشار آب
 • برآورد ابعاد پی ساختمان و شالوده دیوارها. در صورت لزوم بعضی از پی ها تحت گمانه‌زنی قرار گرفته و در این گمانه‌ها میزان زوال مصالح را بررسی می‌کنند.
 • بررسی آثار نشست پی شامل شکل‌گیری ترک‌ها و کج شدن دیوارها، برآمدگی مناطق مجاور و مسیرهای قائم و افقی پی
 • کسب اطلاعات لازم از هندسه، پیکربندی و نقشه‌های اجرایی ساختمان و شالوده و بارگذاری
 • مدل‌سازی و تحلیل
 • ارزیابی
 • ارائه طرح مقاوم سازی شالوده

مشکلات بهسازی فونداسیون

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، در پروژه های مقاوم سازی ساختمان در قسمت مربوط به مقاوم سازی فونداسیون علاوه بر هزینه بالای بهسازی شالوده، این کار در زمان بهره‌برداری از ساختمان، بسیار مشکل است.
در هنگام مقاوم سازی پی ها، با مشکلات زیر روبرو هستیم:

 • لزوم تخلیه کلیه و یا قسمتی از فضاهای طبقه همکف یا زیرزمین جهت مقاوم سازی پی
 • تخریب دال کف زمین در داخل ساختمان و سنگ فرش بیرون از آن
 • فضای بسیار محدود در طول عملیات مقاوم سازی به علت وجود پایه‌ها و تکیه‌گاههای موقتی جهت مقاوم سازی پی
 • ارتفاع محدود برای تجهیز ساختمان
 • صدا و لرزش‌ های ساختمان

انواع راهکارهای رفع عیوب فونداسیون

برای رفع موارد عیوب پی می‌توان از راهکارهای مختلفی به صورت مجزا و یا در ترکیب با یکدیگر استفاده نمود؛ به طورکلی تقویت و مقاوم سازی فونداسون را می‌توان به کمک یکی از روشهای زیر انجام داد:
۱- تقویت فونداسیون موجود (بهسازی سازه‌ای)
۲- بهبود شرایط پی (بهسازی ژئوتکنیکی)
۳- کاهش بار وارد بر فونداسیون از طریق سبک کردن ساختمان یا افزایش عناصر مقاوم جانبی
مقاوم سازی پی شامل تقویت فونداسیون ضعیف و یا احداث شالوده جدید می‌باشد، ولی در بعضی از موارد لازمست شرایط خاک زیر (پی) را بهبود بخشید.

راهکارهای بهسازی پی  

با توجه به نوع ضعف موجود در پی، راهکارهای مختلفی برای مقاوم سازی شالوده  وجود دارد که عبارتند از:الف- مقاوم سازی فونداسیون شامل:
– افزایش ابعاد پی
– افزودن شناژ به پی موجود
– مقاوم سازی شالوده با کابل‌های پیش‌تنیده
– افزایش مقاومت شمع‌های موجود

ب- بهسازی ژئوتکنیکی شامل:
– تزریق (اختلاط مکانیکی)
– ریزشمع
– احداث شمع
– تقویت شالوده از زیر‌

راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون

افزایش ابعاد پی

با افزایش ابعاد پی می‌توان سطح تماس بر پی را افزایش داد و از تنش های اعمالی بر پی کاست که این اقدام منجر به‌ افزایش ظرفیت باربری فونداسیون می‌شود. همچنین با افزایش ابعاد فونداسیون و به دنبال آن کاهش تنش موجود در پی، نشست‌های پی خاک نیز کاهش می‌یابد.
دو حالت افزایش ابعاد پی وجود دارد:

 1. افزایش ابعاد پی و ستون متصل به آن
 2. افزایش ابعاد پی به تنهایی
بهسازی و مقاوم سازی فونداسیون- مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی فونداسیون با افزایش ابعاد

در شرایط مقاوم سازی پی و ستون، برای افزایش مقاومت پی موجود باید ابعاد قسمت زیرین فونداسیون را افزایش داد. در این روش فشار خاک اضافه شده باید به صورت یکنواخت به شالوده اعمال گردد. کمربند محیطی شالوده باید بار قسمت های فوقانی سازه را به خاک زیر آن منتقل نماید. در این حالت باید به دنبال پیوستگی کامل بین روکش بتنی و بتن پی باشیم که این امر با تمیز و مضرس کردن سطح بتن قدیم و یا استفاده از اتصالات مکانیکی به صورت میخچه امکان‌پذیر است.
در حالتی که تنها ابعاد شالوده افزایش پیدا کرده و ستون مقاوم سازی نشده باشد، بار اعمالی به قسمتهای تقویت شده باید مستقیماً به پی موجود منتقل گردد. این امر با استفاده از پاشنه یکپارچه‌ای که در محیط و زیر پی موجود قرار گرفته، محقق می‌گردد. در این راستا از آرماتورگذاری مناسبی باید در پاشنه مورد استفاده قرار گیرد.

مراحل اجرای راهکار افزایش ابعاد فونداسیون به شرح زیر می‌باشد:

 1. خالی کردن اطراف پی از تراز روی آن تا تراز زیر بتن مگر به اندازه عرضی بیشتر از عرض مورد نیاز مقاوم سازی
 2. مضرس کردن سطح بتن در بالا و وجوه عمودی شالوده
 3. ایجاد سوراخ‌های افقی در اطراف شالوده برای کاشت شاخک (میخچه) در صورت لزوم
 4. اجرای بتن مگر اضافی در ناحیه افزایش ابعاد
 5. تمیز و مضرس کردن سطوح تماس اجرای چسب پلیمری بر روی سطوح نمایان پی
 6. اجرای آرماتورهای اضافی برای بتن مسلح جدید مطابق نقشه‌های اجرایی
 7. اجرای بتن جدید
 8. جدا کردن قالب ها و مراقبت از پی با پوشاندن سطح بتن با گونیهای خیس (هرگز نباید پی را مستقیماً با آب خیس نمود، زیرا منجر به شستن  لایه‌های زیر آن می‌شود)
 9. مقاوم سازی ستون (در صورت لزوم)
 10. پرکردن مجدد پی ترجیحاً با خاک‌های درشت دانه در لایه‌های مختلفی که کاملاً متراکم شده باشند.
 11. کامل کردن کف و سنگ فرش روی پی

افزودن شناژ به پی

یکی از راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون در برابر لغزش، به هم بستن پی ها و ایجاد مشارکت کلیه پی ها در تحمل بارهای جانبی می‌باشد. به همین منظور از شناژ برای بستن پی ها استفاده می‌گردد.

به هم پیوستن فونداسیون
جزئیات اجرایی ایجاد شناژ جدید برای مقاوم سازی فونداسیون

یکپارچه سازی فونداسیون

این نوع بهسازی معمولاً در مواردی مورد توجه قرار می‌گیرد که ظرفیت باربری فونداسیون بسیار کمتر از مقدار تلاش های داخلی ایجاد شده در آن است. در این‌ نوع مقاوم سازی فونداسیون علاوه بر افزایش ظرفیت برشی و خمشی فونداسیون، مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد بر شالوده نیز افـزایش‌ می‌یابد.

مقاوم سازی فونداسیون با تبدیل فونداسیون نواری به گسترده

روش مقاوم سازی فونداسیون با کابل های پیش‌تنیده و الیاف FRP 

یکی از روش های تقویت، اعمال نیروی پیش تنیدگی به مقطع می‌باشد. معمولاً وقتی افزایش عمق شالوده از بالا به دلیل معماری ممکن نباشد، ظرفیت خمشی مثبت و منفی مقطع را می‌توان با عبور کابل های پیش‌تنیده، در حفره‌های تعبیه شده سراسری در طول شالوده یا در بتن جدید روی وجوه آن و پیش تنیده  کردن آنها، افزایش داد.
نیروهای پیش‌تنیدگی فوق در دو امتداد عمودی و افقی به شالوده اعمال می‌شوند. نیروهای پیش تنیدگی قائم باعث افزایش ظرفیت برشی و نیروهای پیش‌تنیدگی افقی باعث افزایش ظرفیت برشی و خمشی به طور همزمان می‌شوند. پیش‌تنیدگی افقی بوسیله کابلها و مفتولهای متداول و پیش تنیدگی قائم با FRP صورت می‌گیرد.


بیشتر بدانید:


مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون
جزئیات اجرایی مقاوم سازی فونداسیون عمال پیش‌تنیدگی و FRP

مقاوم سازی و افزایش مقاومت شمع های موجود

در ساختمان های احداث شده برروی شمع، شمع ها ممکن است نتوانند به صورت مناسبی در برابر بارهای جانبی مقاومت کنند؛ همچنین شمع‌ها ممکن است در محل اتصال به سر شمع دچار مشکل شده باشند.
نحوه افزایش مقاومت شمع به شرح زیر است:

 1. کندن زمین تا سطحی که خرابی شمع مشهود باشد.
 2. لایه‌برداری ازسطح شمع تا قسمتهای داخلی آن به شکلی که خرابی وخوردگی کاملاً ازسطح شمع برداشته شود.
 3. کلاهکی همانند شکل در زیر آن باید اجرا شود تا از پیوستگی آرماتورهای اضافی با شمع موجود اطمینان حاصل شود.
 4. اجرای آرماتورهای دور شمع و بتن ژاکت دور آن که بر اساس نتایج تحلیل سازه، طراحی شده باشد.
 5. پرکردن مجدد شالوده با خاک دانه‌ای متراکم
 6. اجرای کف
افزایش مقاومت شمع های موجود
جزئیات اجرایی مقاوم سازی شمع ها

مقاوم سازی فونداسیون بنایی

در مواردی که بنا به دلایلی دیوار بنایی با روش بتن پاشی تقویت شده باشد و شالوده نیز نیاز به تقویت داشته باشد مطابق شکل می‌توان با همین روش به تقویت شالوده پرداخت.

افزایش ظرفیت باربری و بهسازی فونداسیون های بنایی- مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی فونداسیون بنایی

راهکارهای بهسازی خاک زیر فونداسیون

در روش تقویت ژئوتکنیکی سعی بر افزایش باربری زمین زیر پی به کمک بهبود شرایط خاک و یا انتقال نیرو یا اضافه نیروی پی به لایه‌های تحتانی، بدون افزایش ابعاد هندسی پی می‌باشد.

بهسازی خاک به روش تزریق

بهسازی خاک به روش تزریق با مواد افزودنی از قبیل سیمان، آهک و… انجام می شود. هدف از بهسازی خاک به روش تزریق، دستیابی به پارامترهای ژئوتکنیکی اصلاح شده از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت برشی و یـا نفوذپذیری است. اختلاط خاک برای محدود کردن و یا ثابت نمودن مواد شیمیایی مضر در خاک نیز کاربرد دارد.   معمولاً سیمان بصورت دوغاب (ترکیب با آب) با خاک مخلوط می‌شود. هر چند امکان استفاده از سیمان بصورت خشک نیز مقدور است، برحسب نوع خاک حجم دوغاب بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم خاک انتخاب می‌شود.
افزودنی‌ها شامل مواد زیرمی‌شوند:
سیمان، خاکستر آتشفشانی، سرباره کوره، آهک، سایر مواد شیمیایی

ساخت دوغاب طبق مراحل زیر انجام می‌شود:

 • سیستم اختلاط مرکزی، با میکسرهای دور بالا برای اختلاط
 • محل ذخیره موقت دوغاب همراه با همزن‌های دور پایین
 • سیستم پمپاژ

خاک های غیرچسبنده معمولاً ساده‌تر از خاک های چسبنده مخلوط می‌شوند. به خاکهای نباتی مقادیر قابل ملاحظه‌ای از مـواد افزودنی باید اضافه نمود و قبل از شروع عملیات اجرایی لازم است از عملکرد سیستم اختلاط در آزمایشگاه اطمینان حاصل کرد.
با بهسازی خاک به روش تزریق در محل می‌توان انواع متفاوت خاک ها را اصلاح نمود. روش بهسازی خاک زیر فونداسیون بسته به میزان انرژی اختلاط و نوع مواد افزودنی متفاوت است. در خاکهای نرم این روش در مقایسه با سایر روشهای اصلاح خاک از اقتصادی‌ترین شیوه‌های بهبود است. در بهسازی خاک زیر فونداسیون با اختلاط دوغاب با خاک، مصالحی ساخته می‌شود که با گذشت زمان سخت تر شده و مقاومت آن افزایش می‌یابد و می‌تواند بعنوان مصالح مهندسی با خصوصیات ژئوتکنیکی بهتر از خاک محل در طراحیها استفاده شود.

افزایش ظرفیت باربری و بهسازی ژئوتکنیکی
بهسازی خاک به روش تزریق

اجرای ریز شمع (micro piles)

ریزشمع ها، شمع هایی با قطر ۱۰۰تا ۲۰۰ میلیمتر هستند که می‌توانند به صورت عمودی یا مایل در اطراف جسم شالوده ایجاد شوند. در صورتی که به علت محدودیت های فضایی در نزدیکی فونداسیون موجود نتوان از شمع برای افزایش ظرفیت باربری پی استفاده نمود می‌توان از ریز شمع ها به جای شمع استفاده کرد. با اجرای ریز شمعها بدلیل نفوذ دوغاب سیمان در خاک، خواص مکانیکی خاک بهبود یافته و ظرفیت باربری آن افزایش می‌یابد. همچنین ریزشمعها در عمقی بیشتر از عمق شالوده نفوذ کرده و بارها را به عمقی بیشترمنتقل می‌کنند.
روش اجرای ریزشمع مشتمل بر ۴ مرحله حفاری، لوله کوبی، تزریق و تسلیح است.

احداث شمع  

به منظور افزایش ظرفیت باربری ژئوتکنیکی و سازهای شمع های موجود، می‌توان با احداث شمع های جدید و اتصال آنها به سرشمع موجود، به ظرفیت فشاری، کششی و خمشی گروه شمع موجود اضافه نمود.

بهسازی فونداسیون بوسیله افزودن شمع
مقاوم سازی فونداسیون با افزودن شمع

انتقال بار شالوده به لایه‌های باربر تحتانی به کمک شمع (پی‌بندی کردن)

در صورتی که شالوده موجود بر روی خاکی با ظرفیت کم احداث شده باشد، با استفاده از این روش تقویت فونداسیون می‌توان بارهای روسازه را به لایه‌های تحتانی خاک که دارای شرایط مناسب‌تری می‌باشند، منتقل نمود.

شمع ها بهتر است به صورت جفت و با فاصله‌ای یکسانی از بر دیوار قرار گیرند. اگر دیوار در مجاورت ملـک همسایه باشد، به ناچار کلاهک شمع ها از یک سمت ادامه می‌یابند. در این مورد شمع ها ممکن است تحت کشش قرار گیرند. در نتیجه باید برای کشش طراحی شوند.

شمع زیر نواری برای مقاوم سازی فونداسون
نحوه قرارگیری شمع ها زیر پی نواری

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

6 دیدگاه برای “راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون (شالوده) و پی

 1. تقوی گفته:

  با سلام برای مقاوم سازی ساختمان کج شده که به دلیل ضعف خاک زیر آن این اتفاق افتاده است چه راهکاری پیشنهاد میشود؟؟؟
  آیا مقاوم سازی امکان پذیر است؟؟

  • jalayi گفته:

   با سلام
   این اقدام امکان پذیر است اما باید توجه داشت که در انجام عملیات مقاوم سازی اقتصادی بودن طرح بسیار مهم است. گاها پیش می آید که تخریب و نوسازی ساختمان بهینه تر از مقاوم سازی آن میشود. در صورت وجود توجیه اقتصادی برای طرح این اقدام شدنی است و برای بهسازی خاک از روش های مثل کوبیدن شمع و یا تبدیل فونداسیون نواری به گسترده استفاده کرد.
   برای اطلاعات بیشتر به راهکارهای مقاوم سازی ساختمان کج شده مراجعه کنید.

 2. مجریان پور گفته:

  با سلام و خسته نباشید
  پی و شالوده در اثر چه چیزی آسیب می بینند و نیاز به مقاوم سازی پیدا می کنند ؟

  • امیر محمد بنایی گفته:

   با سلام و احترام
   مواردی همچون وجود نيروي كششي بلند كننده ،عدم كفايت ظرفيت خمشي يا برشي (برش خمشي يا برش سورا خ كننده) مقطع شالوده، تهاجم مواد شيميايي مضر موجود در خاك و آب زيرزميني به بتن شالوده، عدم كفايت مقاومت جانبي براي تحمل بارهای جانبي وارد بر شالوده، وجود نيروي فشاري يا كششي بيش از ظرفيت سازه اي در شمع ها ،اینها موادی از عوامل آسیب پذیری پی و شالوده می باشد که در صورت آسیب دیدن نیاز به بهسازی و مقاوم سازی پیدا می کند.

 3. مجید گفته:

  سلام.ساختمان فلزی چهارطبقه با فنداسیون نقطه ایی.
  ایا نیاز به مقاوم سازی دارد؟واگر نیاز به مقاوم سازی دارد کدام نوع مقاوم سازی مناسب است ؟هزینه تقریبی آن چقدر است؟!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *