خانهوال‌ پست‌هاوال پست با مقطع IPE

وال‌پست‌های ساخته شده از مقطع IPE از دسته پرکاربردترین انواع وال‌پست‌ها هستند، این مقاطع که ممکن است بصورت اتصال دو ناودانی و یا چهار نبشی از جنس فولاد ST275 یا 300 ساخته شوند. وال پست‌ با مقطع IPE به روش گرم نورد شده و سرد نورد شده تولید می‌شوند. در روش گرم نورد شده، فولاد با سرعت بیشتری به دمای پایین محیط بازمی‌گردد ولی در روش سرد نورد شده پس از حرارت‌دهی در دماهای بالا طی عملیاتی سرعت کاهش دما کنترل شده و فولاد قابلیت شکل‌پذیری بیشری پیدا می‌کند. در روش سرد نورد شده مقاطع با ابعاد دقیق‌تری تولید می‌شوند و همچنین سطح فولاد با یکپارچگی بیشتری بیشتری بدست می‌آید. باید توجه شود اندازه جان در مقاطع IPE برای وال پست‌ها باید حداقل برابر با ضخامت اجزای دیوار باشد (مانند بلوک‌های AAC) در مورد ابعاد بال و ضخامت IPE نیز در ادامه صحبت شده.

جهت آگاهی از هرآنچه که باید از وال پست‌ها بدانید، کافیست مقاله جامع ” نحوه اجرای وال پست در ساختمان‌های فلزی و بتنی ” را مطالعه فرمایید.

طراحی مقاطع وال‌پست ساخته شده با IPE

– طبق پیوست ششم استاندارد 2800، وال‌پست‌های قائم تحت عنوان وادار قائم و وال پست‌های افقی به نام تیرک یا وادار افقی شناخته می‌شوند. هنگامی که طول دیوار از 4 متر گریز نماید، اجرای وادار قائم و هنگامی که ارتفاع آزاد دیوار از 3.5 متر تجاوز کند، اجرای تیرک با وادار افقی به منظور کاهش ارتفاع آزاد دیوار، الزامی تلقی می‌گردد.

– فاصله جداسازی دیوار از ستون‌ها به اندازه 0.01 ارتفاع کف تا کف طبقه، در نظر گرفته شود.

– فاصله جداسازی دیوار از سقف، باید برابر با بیشترین دو مقدار 25 میلی‌متر و حداکثر خیز دراز مدت تیر، در نظر گرفته شود.

– ابعاد و فواصل مقطع IPE مورد استفاده به عنوان وال پست، با در نظر گرفتن عوامل موثر، در جداول مندرج در نشریه 819، مشخص گردیده. طبق ضابطه 819 مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فاکتورهای تعیین کننده مقاطع مناسب وال پست‎‌ها به شرح زیر است :

  • ارتفاع دیوار
  • ضخامت دیوار
  • تعداد طبقات ساختمان
  • مصالح ساختمان
  • سرعت باد غالب در منطقه
  • میزان ریسک‌پذیری منطقه در برابر زلزله

طبق بند 3-2 ضابطه 819 : دیوار بلوکی باید به نحوی به سازه متصل گردد که عملکرد مورد نظر قطعه دیوار در پدیده‌هایی چون خیز تیرهای کف و سقف، جابجایی نسبی طبقات، تنش خارج از صفحه از جمله باد، ضربه حین بهره برداری و زلزله تامین شود.به دلیل مقاومت کششی به نسبت پایین بلوک‌های مصالح بنایی، حساسیت در اجرای جزئیات بالا بوده و ضروری است جزئیات اجرایی اتصالات با دقت بالا انجام گردد. نحوه اجرای اتصالات، در قسمت ضوابط اجرای وال پست‌ها، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، جداول مربوط به فواصل و ابعاد مقطع IPE مورد استفاده به عنوان وال پست، طبق نشریه 819، آورده شده است .

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****


 

 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE180 IPE200
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****
در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE160 IPE180 IPE180
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****
در مناطق با سرعت باد بیشتر از  km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE180 IPE200
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****
در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 20سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 20سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE180 IPE200
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 20سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 20سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE180 IPE200
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

ضخامت دیوار  10 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE140 IPE140 IPE140
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE140 IPE140 IPE140
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
دیوارهای آجری میانی IPE140 IPE140 IPE140
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

ضخامت دیوار  10 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE140 IPE140 IPE160
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE140 IPE140 IPE160
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
دیوارهای آجری میانی IPE140 IPE140 IPE160
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

ضوابط اجرایی پیوست ششم نشریه 2800 درباره وال پست‌ها:

– اتصالات وادارهای قائم به کف و زیر سقف، به ترتیب باید مفصلی و تلسکوپی باشد. به منظور ایجاد اتصال لغزشی (تلسکوپی)، به هیچ عنوان نباید وادار قائم به نبشی‌های تعبیه شده به منظور ایجاد اتصالی تلسکوپی در زیر سقف یا تیر موجود، جوش شوند.

– برای مهار تیرک‌ها یا وادارهای افقی، می‌بایست در نزدیکی ستون‌ها، وادارهایی قائم اجرا شود. تیرک‌ها می‌توانند با اتصالات جوشی به وادارها نصب شوند. در صورت نیاز به اتصال وادارهای افقی به ستون‌های کناری، می‌بایست از اتصالات کشویی استفاده نمود. تیرک باید به طور کامل روی دیوار بنشیند و اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺮک ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی دﯾﻮار همراه باشد.توجه نمایید که بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به تیرک منتقل شود.

– توجه کنید که به منظور عدم ایجاد مانع برای تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک، وادار انتهایی جهت مهار تیرک افقی، باید حداقل در فاصله یک متری از بر ستون، ایجاد گردد.

– جداسازی دیوار از ستون و زیر سقف  باید با استفاده از مصالح متراکمی چون پشم سنگ ویا پلی استایرن، انجام گردد.

– جهت کنترل حرکت خارج از صفحه دیوار، می‌توان از ناودانی، بست‌های ارتجاعی و همچنین نبشی‌های جوش داده شده به هم، استفاده نمود. المان‌های کنترل کننده حرکان خارج از صفحه دیوار، می‌توانند با استفاده از اتصالات پیچی و همچنین جوشی، به ستون و زیر سقف یا تیر موجود، نصب شوند.

جزئیات اتصالات وال‌پست‌ها

طبق پیوست ششم، اتصالات اجزای میانقابی به قابی که درون آن قرار گرفته شامل نبشی‌های منقطع، نبشی‌های پیوسته (برای ساختمان‌های با اهمیت بالا)، رول‌بولت‌ها، بست‌های ارتجاعی، بست دیوار و میلگردهای بستر می‌باشند.

نبشی‌های منقطع: نبشی‌های منقطع به کمک رول بولت‌ها به قاب متصل می‌شوند ولی نباید با وال‌پست و دیوار اتصال گیردار داشته باشند و تنها باید جابجایی خارج از صفحه دیوار را مهارکنند.

نبشی پیوسته: کارایی نبشی پیوسته شبیه به کارایی نبشی منقطع است با این تفاوت که برای ساختمان‌ها با اهمیت زیاد بکار برده می‌شوند.

بست‌های ارتجاعی: بست ارتجاعی یا بست رادیکالی به کمک رول‌بولت‌ها به ستون و بلوک‌ها متصل شده و با برخورداری از خاصیت فنری، حرکت درون صفحه دیوار را فراهم می‌کند.

میلگرد بستر: میلگرد بستر در دیوارهای سفالی، سیمانی، آجری این روش اتصال رایج تر است. میلگردهای بستر بصورت افقی روی بلوک‌ها سوار می‌شوند و اتصال گیرداری بین میلگرد بستر و دیوار وجود ندارد، تنها اتصال میلگرد بستر اتصال جوشی با وال‌پست‌های کناری و میانی می‌باشد.

برای آشنایی با اهمیت میلگرد بستر در وال پست می‌توانید مقاله جامع ” نقش میلگرد بستر در وال پست ” را مطالعه فرمایید.

در ادامه جزئیات اجرای وال پست با اتصالات کشویی و همچنین اتصالات  ارتجایی، در قالب عکس، آورده شده است.

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

سوالات متداول

وال پست با مقطع ‏IPE، چیست ؟

وال پست با مقطع ‏IPE‏ را می‌توانیم وادار قائم بنامیم. زیرا عمدتا به عنوان وادار میانی و وادار کناری به کار گرفته می‌شود. ‏از این نوع مهار کننده، به عنوان تکیه‌گاه قائم دیوار استفاده می‌شود. این نوع از وال پست عمدتا همان تیرهای ‏IPE‏ فولادی ‏ST275‎‏ و ‏ST300‎‏ موجود در بازار هستند. در مواردی نیز ممکن است با استفاده از دو ناودانی و یا چهار نبشی، به صورت ‏کارگاهی ساخته شودند.‏

اتصالات وال پست با مقطع ‏IPE، چگونه است ؟

اتصال وال پست با مقطع ‏IPE‏ به کف و به زیر سقف یا زیر تیر فوقانی، به ترتیب به صورت گیردار و تلسکوپی است. این ‏اتصالات به وسیله صفحات فولادی، نبشی، بولت و همچنین با اتصالات جوشی ، فراهم می‌شود. با تامین این نوع اتصال ‏والپست مقطع ‏IPE‏ در قاب مورد نظر، مقطع ‏IPE‏ تعبیه شده به عنوان تکیه‌گاه دیوار، در حین زلزله در جای خود می‌لغزد ‏و سختی به تیر و ستون اطرافش، اعمال نمی‌کند.‏

وال پست با مقطع ‏IPE، از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

وال پست با مقطع ‏IPE، از وادار قائم (وال پست مقطع ‏IPE‏)، صفحات فلزی و نبشی‌هایی جهت اتصال مقطع ‏IPE‏ به کف و ‏زیر سقف یا زیر تیر فوقانی، مصالح جداکننده دیوار از قاب مثل پشم سنگ و پلی استایرن (یونولیت)، پیچ و مهره، اتصالات ‏جوشی، میلگرد بستر یا بست‌های فلزی و وادارهای افقی تشکیل می‌شوند.‏

وال پست با مقطع ‏IPE، چگونه اجرا می‌شود؟

فرآیند اجرای وال پست با مقطع ‏IPE، ابتدا با جانمایی وال پست مقطعIPE ‎‏ (وادار)، طبق فواصل مندرج در نقشه طرح ‏شده، در طول دیوار شروع می‌شود. پس از مشخص شدن جای وال پست‌های مقطع ‏IPE، صفحات فلزی و نبشی‌هایی طبق ‏مندرجات نقشه به منظور تامین اتصالات وال پست مقطع ‏IPE، با استفاده از بولت و اتصالات جوشی، به کف و زیر سقف یا ‏زیر تیر فوقانی نصب می‌شود. مقطع ‏IPE‏ در محل ایجاد شده قرار گرفته و با استفاده از اتصالات جوشی به صفحه و نبشی ‏تعبیه شده به طوری که در کف اتصال گیردار و در زیر سقف یا زیر تیر فوقانی اتصال تلسکوپی یا کشویی فراهم شود، ‏جوش داده می‌شود. پس از نصب وال پست مقطع ‏IPE، نوبت به جاگذاری مصالح جدا کننده دیوار از قاب مثل پشم سنگ ‏و یونولیت (پلی استایرن) می‌رسد. در نهایت دیوار چینی آغاز و میلگرد بستر یا بست فلزی طبق نقشه در جای خود قرار ‏می‌گیرند. پس از اتمام جاگذاری مهارهای افقی و دیوارچینی متعارف ، دیوار تقویت شده با وال پست مقطع ‏IPE، آماده ‏بهره‌برداری است.‏

ابعاد و فواصل وال پست مقطع ‏IPE، به چه عواملی بستگی دارد ؟

ابعاد و فواصل وال پست با مقطع ‏IPE، بسته به عواملی چون ارتفاع دیوار، ضخامت دیوار، تعداد طبقات ساختمان، سرعت ‏باد غالب در منطقه، میزان ریسک پذیری منطقه در برابر زلزله، تعیین می‌شود. بدین منظور، وال پست با مقطع ‏IPE، باید ‏نسبت به هر نوع پروژه و شرایط محیطی آن، طراحی و سپس اجرا شود. نشریه 819، با ارائه جداولی، ابعاد و فواصل وال ‏پست با مقطع ‏IPE‏ و همچنین دیگر وال پست‌ها را بسته به شرایط مختلف تفکیک و سپس ارائه کرده است. ‏

مزیت وال پست با مقطع ‏IPE، چیست ؟

با استفاده از وال پست با مقطع ‏IPE، نیازی به اجرای نبشی ‌های کنترل کننده حرکت خارج از صفحه دیوار بر روی مقطع ‏IPE‏ نیست (چون هم مصالح متراکم جداکننده و هم دیوار توسط بال‌های مقطع ‏IPE، در برگرفته می‌شوند). وال پست‌های ‏مقطع ‏IPE، می‌توانند تکیه‌گاه مناسبی را برای دیوار، تامین کنند.‏

وال پست با مقطع ‏IPE، در چه شرایطی کاربرد دارد ؟

وال پست با مقطع ‏IPE، عمدتا به عنوان وادارهای قائم، رایج هستند. طبق مندرجات نشریه 819 و پیوست ششم استاندارد ‏‏2800، در مواردی که طول دیوار از 4 متر تجاوز کند، به منظور تامین تکیه گاه دیوار، اجرای وادار الزامی است. بدین منظور، در چنین شرایطی، وال پست با مقطع ‏IPE به عنوان وادار، کاربردی ‏است. علاوه بر این، وال پست با مقطع ‏IPE، علاوه بر وادار میانی می‌تواند به عنوان وادار کناری نیز به کار رفته شود.‏

مکانیزم رفتاری وال پست مقطع ‏IPE، در حین زلزله چگونه است ؟

وال پست با مقطع ‏IPE، پس از نصب و یا اجرا، به عنوان یک وادار، تکیه‌گاهی مناسب را برای دیوار ایجاد می‌کند. این نوع ‏وال پست یا بهتر است بگوییم وادار کناری یا میانی، به دلیل اتصالات کشویی تعبیه شده در زیر سقف یا زیر تیر فوقانی، در ‏حین زلزله در جای خود می‌لغزد و امکان جا به جایی دیوار را در حین ارتعاشات ناشی از نیروهای جانبی، فراهم می‌سازد. ‏علاوه بر این، با جدا سازی دیوار از قاب و کنترل حرکت خارج از صفحه دیوار، از وارد شدن ضربات احتمالی دیوار به قاب ‏سازه در حین زلزله جلوگیری کرده و اجازه فروپاشی یا شکست به علت حرکت به سمت خارج از صفحه را نمی‌دهد. بدین ‏منظور دیوار تقویت شده با وال پست مقطع ‏IPE، حداقل‌ترین آسیب را در حین زلزله شامل می‌شود.‏

هزینه اجرای وال پست با مقطع ‏IPE، چقدر است ؟

هزینه اجرای وال پست با مقطع ‏IPE، بسته به ابعاد مقطع، نوع فولاد مصرفی در آن، نوع ساخت (گرم نورد شده یا سرد ‏نورد شده) و... تعیین می‌شود. نوسانات موجود ‏در بازار، امکان ارائه قیمت ثابت به عنوان قیمت اجرای وال پست با مقطع ‏IPE‏ را فراهم نمی‌سازد. بدین منظور، می‌توانید ‏برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با کارشناسان ما در افزیر از طریق راه‌های ارتباطی مندرج در سایت ارتباط برقرار ‏کنید.‏

وال پست با مقطع ‏IPE، چه تفاوتی با وال پست‌های نوین دارد ؟

وال پست با مقطع ‏IPE، وزن سنگین‌تری را نسبت به وال پست‌های نوینی چون وال پست مش فیبر کربن، وال پست ‏مش فایبرگلاس و... به سازه اعمال می‌کند. با استفاده از وال پست‌های ‏IPE، دیوار باید محدودیت طولی مجاز از نظر آیین ‏نامه را برآورد سازد که این سبب افزایش تعداد وادارهای مصرفی می‌شود، اما در صورت استفاده از وال پست نوین، ‏محدودیت طولی دیوار، حذف و نیاز به وادار از بین می‌رود. بدین منظور، اجرای این نوع از وال پست، نسبت به وال ‏پست‌های نوین سخت‌تر، پر هزینه‌تر و زمان‌برتر است.