خانهوال‌ پست‌هاوال پست با مقطع IPE

وال‌پست‌های ساخته شده از مقطع IPE پرکاربردترین مقاطع وال‌پست‌ها هستند، این مقاطع که ممکن است بصورت اتصال دو ناودانی و یا چهار نبشی ساخته شوند از جنس فولاد ST275 یا 300 است. وال پست‌ با مقطع IPE به روش گرم نورد شده و سرد نورد شده تولید می‌شوند. در روش گرم نورد شده، فولاد با سرعت بیشتری به دمای پایین محیط بازمی‌گردد ولی در روش سرد نورد شده پس از حرارت‌دهی در دماهای بالا طی عملیاتی سرعت کاهش دما کنترل شده و فولاد قابلیت شکل‌پذیری بیشری پیدا می‌کند. در روش سرد نورد شده مقاطع با ابعاد دقیق‌تری تولید می‌شوند و همچنین سطح فولاد با یکپارچگی بیشتری بیشتری بدست می‌آید. باید توجه شود اندازه جان در مقاطع IPE برای وال پست‌ها باید حداقل برابر با ضخامت اجزای دیوار باشد (مانند بلوک‌های AAC) در مورد ابعاد بال و ضخامت IPE نیز در ادامه صحبت شده.

طراحی مقاطع وال‌پست ساخته شده با IPE

– طبق پیوست ششم استاندارد 2800، وال‌پست‌های قائم تحت عنوان وادار قائم و وال پست‌های افقی به نام تیرک یا وادار افقی شناخته می‌شوند. هنگامی که طول دیوار از 4 متر گریز نماید، اجرای وادار قائم و هنگامی که ارتفاع آزاد دیوار از 3.5 متر تجاوز کند، اجرای تیرک با وادار افقی به منظور کاهش ارتفاع آزاد دیوار، الزامی تلقی می‌گردد.

– فاصله جداسازی دیوار از ستون‌ها به اندازه 0.01 ارتفاع کف تا کف طبقه، در نظر گرفته شود.

– فاصله جداسازی دیوار از سقف، باید برابر با بیشترین دو مقدار 25 میلی‌متر و حداکثر خیز دراز مدت تیر، در نظر گرفته شود.

– ابعاد و فواصل مقطع IPE مورد استفاده به عنوان وال پست، با در نظر گرفتن عوامل موثر، در جداول مندرج در نشریه 819، مشخص گردیده. طبق ضابطه 819 مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فاکتورهای تعیین کننده مقاطع مناسب وال پست‎‌ها به شرح زیر است :

  • ارتفاع دیوار
  • ضخامت دیوار
  • تعداد طبقات ساختمان
  • مصالح ساختمان
  • سرعت باد غالب در منطقه
  • میزان ریسک‌پذیری منطقه در برابر زلزله

در ادامه، جداول مربوط به فواصل و ابعاد مقطع IPE مورد استفاده به عنوان وال پست، طبق نشریه 819، آورده شده است .

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE180 IPE200
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****
در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE160 IPE180 IPE180
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****
در مناطق با سرعت باد بیشتر از  km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE180 IPE200 IPE200<
کناری IPE140 IPE180 IPE200
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****
در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 20سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 20سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE180 IPE200
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 20سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE140 IPE160
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE160 IPE180 IPE200
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی:

ضخامت دیوار 20سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE160 IPE180
افقی IPE140 IPE140 IPE140
دیوارهای آجری میانی IPE180 IPE200 IPE220
کناری IPE140 IPE180 IPE200
افقی IPE140 IPE140 IPE140
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g

ضخامت دیوار  10 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE140 IPE140 IPE140
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE140 IPE140 IPE140
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
دیوارهای آجری میانی IPE140 IPE140 IPE140
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

در مناطق با میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g

ضخامت دیوار  10 سانتی متر

نوع دیوار جزء فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
دیوار ساخته شده از بلوک AAC میانی IPE140 IPE140 IPE160
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال میانی IPE140 IPE140 IPE160
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
دیوارهای آجری میانی IPE140 IPE140 IPE160
کناری IPE140 IPE140 IPE140
افقی IPE120 IPE120 IPE120
*****در سلول هایی که بصورت خاکستری نمایش داده شده اند بُعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است*****

 

ضوابط اجرایی پیوست ششم نشریه 2800 درباره وال پست‌ها:

– اتصالات وادارهای قائم به کف و زیر سقف، به ترتیب باید مفصلی و تلسکوپی باشد. به منظور ایجاد اتصال لغزشی (تلسکوپی)، به هیچ عنوان نباید وادار قائم به نبشی‌های تعبیه شده به منظور ایجاد اتصالی تلسکوپی در زیر سقف یا تیر موجود، جوش شوند.

– برای مهار تیرک‌ها یا وادارهای افقی، می‌بایست در نزدیکی ستون‌ها، وادارهایی قائم اجرا شود. تیرک‌ها می‌توانند با اتصالات جوشی به وادارها نصب شوند. در صورت نیاز به اتصال وادارهای افقی به ستون‌های کناری، می‌بایست از اتصالات کشویی استفاده نمود. تیرک باید به طور کامل روی دیوار بنشیند و اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎي ﺗﯿﺮك ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎي دﯾﻮار همراه باشد.توجه نمایید که بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به تیرک منتقل شود.

– توجه کنید که به منظور عدم ایجاد مانع برای تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک، وادار انتهایی جهت مهار تیرک افقی، باید حداقل در فاصله یک متری از بر ستون، ایجاد گردد.

– جداسازی دیوار از ستون و زیر سقف  باید با استفاده از مصالح متراکمی چون پشم سنگ ویا پلی استایرن، انجام گردد.

– جهت کنترل حرکت خارج از صفحه دیوار، می‌توان از ناودانی، بست‌های ارتجاعی و همچنین نبشی‌های جوش داده شده به هم، استفاده نمود. المان‌های کنترل کننده حرکان خارج از صفحه دیوار، می‌توانند با استفاده از اتصالات پیچی و همچنین جوشی، به ستون و زیر سقف یا تیر موجود، نصب شوند.

جزئیات و ضوابط اجرایی وال پست‌ها طبق ضابطه 819:

طبق بند 3-2 ضابطه 819 درباره اتصالات: دیوار بلوکی باید به نحوی به سازه متصل گردد که عملکرد مورد نظر قطعه دیوار در پدیده‌هایی چون خیز تیرهای کف و سقف، جابجایی نسبی طبقات، تنش خارج از صفحه از جمله باد، ضربه حین بهره برداری و زلزله تامین شود. به خاطر مقاومت کششی به نسبت پایین بلوک‌های با مصالح بنایی حساسیت در اجرای جزئیات بالا بوده و ضروری است جزئیات اجرایی اتصالات با دقت بالا انجام گردد.
اتصالات وال پست به بخش سازه‌ای قاب یعنی تیر یا ستون نباید از جنس اتصال گیردار باشد.این اتصالات تنها جلوی جابجایی خارج از صفحه دیوار در قاب را می‌گیرند پس بنابراین تکیه گاه آنها باید از نوع تکیه گاه کشویی باشد. در بند 3-2 از ضابطه 819 اتصالات دیوار به اجزای دیگر به قرار زیر تعریف شده است:
• اتصال دیوار به ستون بتن آرمه و فولادی
• اتصال دیوار به دیوار
• اتصال دیوار به زیر سقف
• اتصال دیوار به وال پست‌ها
• اتصال دیوار به سقف در نمونه‌های تقویت شده با مش الیاف
در تصاویر زیر جزئیات اتصال کشویی برای دیوار خارجی و داخلی و در ادامه جزئیات اتصال ارتجاعی برای دیوارهای داخلی و پیرامونی نمایش داده شده است:

جزئیات اتصالات وال‌پست‌ها

طبق پیوست ششم، اتصالات اجزای میانقابی به قابی که درون آن قرار گرفته شامل نبشی‌های منقطع، نبشی‌های پیوسته (برای ساختمان‌های با اهمیت بالا)، رول‌بولت‌ها، بست‌های ارتجاعی، بست دیوار و میلگردهای بستر می‌باشند.

نبشی‌های منقطع:

نبشی‌های منقطع به کمک رول بولت‌ها به قاب متصل می‌شوند ولی نباید با وال‌پست و دیوار اتصال گیردار داشته باشند و تنها باید جابجایی خارج از صفحه دیوار را مهارکنند.

نبشی پیوسته:

کارایی نبشی پیوسته شبیه به کارایی نبشی منقطع است با این تفاوت که برای ساختمان‌ها با اهمیت زیاد بکار برده می‌شوند.

بست‌های ارتجاعی:

بست ارتجاعی یا بست رادیکالی به کمک رول‌بولت‌ها به ستون و بلوک‌ها متصل شده و با دارا بودن خاصیت فنری آزادی در راستای صفحه دیوار را فراهم می‌کند.

میلگرد بستر:

میلگرد بستر در تمام دیوارها کاربرد دارد اما در دیوارهای سفالی و سیمانی این روش اتصال رایج تر است. میلگردهای بستر بصورت افقی روی بلوک‌ها سوار می‌شوند و اتصال گیرداری بین میلگرد بستر و دیوار وجود ندارد، تنها اتصال میلگرد بستر اتصال جوشی با وال‌پست‌های کناری و میانی می‌باشد.

میلگرد بسترلزوم اجرای وال‌پست‌ها در ساختمان:

پس از زلزله کرمانشاه و مطالعات گسترده پیرامون آسیب‌هایی که رخ داده بود قوانین ساخت‌وساز نظام مهندسی به طور جدی‌تر به مبحث وال‌پست‌ها پرداختند و امروزه اجرای وال‌پست‌ها برای تمام دیوارهای غیرسازه‌ای پیرامونی و داخلی جزو الزامات ساخت‌وساز است.

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

page