خانهوال‌ پست‌هاوال پست با مقطع ناودانی

وال پست‌های با مقطع پروفیل ناودانی یا U-shaped wall post از پرکاربردترین پروفیل‌های فولادی برای اتصالات دیوار و سازه هستند که به عملکرد هماهنگ دیوار و قاب درون آن در هنگام وارد آمدن نیروهای جانبی بزرگی مانند زلزله کمک می‌کنند.
فولاد مصرفی برای پروفیل با مقطع U یا ناودانی از نوع فولاد ST275 می‌باشد که به دو روش سرد نورد شده و گرم نورد شده تولید می‌شود.

کاربرد وال‌پست‌ها

• در آیین نامه‌‌ی BS انگلیس نوعی از دیوارها تحت عنوان دیوار حفره دار یاCavity Wall تعریف شده است که از دو لایه دیوار چینی و یک فضای خالی میانی ساخته شده است. به منظور پر کردن فضای خالی بین این دو لایه دیوار چینی از پروفیل با مقطع ناودانی استفاده می‌شود. برای اتصالات وال پست‌ها به این نوع دیوارها از بست‌های فلزی استفاده می‌شود.
• در دیوارهای آجری، سفالی و بلوکی AAC که رواج بیشتری دارد نیز از وال پست‌های با مقطع ناودانی استفاده می‌شود که در اینجا طراحی‌ها و اجرائیات پیرامون این دیوارها آورده شده است.

ضوابط طراحی مقاطع ناودانی طبق ضابطه 819 و پیوست ششم نشریه 2800:

طراحی مقاطع ناودانی طبق ضابطه 819:

پس از وقوع زلزله‌های متعدد در کشور ایران و برآورد خسارات وارده به زیرساخت‌ها، مطالعات گسترده‌ای به منظور مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله انجام شد. این مطالعات و تحقیقات منجر به ارائه ضوابط ویژه‌ای برای طراحی لرزه‌ای سازه‌ها شد، بعلاوه در کنار آن، آیین‌نامه‌ها و مقررات جداگانه‌ای پیرامون اجزای غیرسازه‌ای منتشر شد. یکی از این ضوابط و آیین نامه‌ها، ضابطه 819- مربوط به مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی است.
در این آیین نامه درباره انواع مقاطع و طراحی آنها صحبت شده:
طبق این آیین نامه طراحی مقاطع بر اساس ضخامت دیوار، ارتفاع دیوار، جنس دیوار، تعداد طبقات ساختمان، میزان لرزه خیزی منطقه و سرعت باد غالب منطقه تعیین می‌شود.

ضوابط طراحی وال پست طبق پیوست ششم نشریه 2800

پس از تغییراتی که در آیین نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان شکل گرفت، در نشریه 2800 نیز بازبینی‌هایی انجام شد. نتایج این بازبینی‌ها اضافه شدن پیوستی به نشریه 2800 بود.
این پیوست که تحت عنوان پیوست ششم منتشر شد بیشتر به ضوابط طراحی و اتصالات اجزای غیرسازه‌ای به اجزای سازه‌ای مربوط می‌شود.
طبق این پیوست اجزای غیرسازه‌ای معماری ساختمان شامل دیوار خارجی، تیغه و دیوار داخلی، نماکاری، جان پناه و راه‌پله است که در اینجا پیرامون دیوارهای غیرسازه‌ای بحث خواهد شد. ابزار اتصال اجزای غیرسازه‌ای به اجزای دیگر شامل رول‌بولت‌ها، نبشی‌های منقطع، بست‌های ارتجاعی و میلگردهای بستر است که در این پیوست به طور مفصل درباره آن صحبت شده.
در پیوست ششم نشریه 2800 از وال پست‌ها تحت عنوان وادار و تیرک یاد شده.
طبق بند پ 6-1-4-1-1-1 در مورد محدودیت ابعاد هندسی دیوارها اینگونه آمده:
طول آزاد دیوار نباید از 4 متر بیشتر شود و بعلاوه ارتفاع آزاد دیوار حداکثر 3.5 متر است. برای دیوارهای با طول بیشتر از 4 متر باید از المان‌های قائمی با پروفیل فولادی یا بتنی استفاده کرد که به آن وال پست یا وادار گفته می‌شود و برای دیوارهایی که ارتفاع بیش از 3.5 متر دارند از وال پست‌های افقی به نام تیرک استفاده می‌شود.
تیرک‌ها باید در دو انتها در فاصله‌ی مناسبی از ستون‌ها به کمک وال‌پست قائم مهار شوند. این وال پست‌ها نباید در فاصله بحرانی به تیر متصل شوند.

در بند 2-2-1- 3

الف) برای ساختمان سه طبقه و کمتر مقاطع دوبل ناودانی آورده شده:

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2 , 0.25

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok

در بند 2-2-1- 3

الف) برای ساختمان سه طبقه و کمتر مقاطع دوبل ناودانی آورده شده:

در مناطق با سرعت باد بیشتر از  100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2 , 0.25

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

2U150B30T2 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok

در بند 2-2-1- 3

الف) برای ساختمان سه طبقه و کمتر مقاطع دوبل ناودانی آورده شده:

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3 , 0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B30T2 Not Ok Not Ok

در بند 2-2-1- 3

الف) برای ساختمان سه طبقه و کمتر مقاطع دوبل ناودانی آورده شده:

در مناطق با سرعت باد بیشتر از  100 km/h
ساختمان سه طبقه و کمتر، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3 , 0.35

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
تمامی طبقات دیوار ساخته شده از بلوک AAC

 

2U150B30T2 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B50T2 Not Ok Not Ok

در بند 2-2-1- 3

ب) ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B60T2 2U150B40T2 2U150B60T2
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok

در بند 2-2-1- 3

ب) ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B50T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T2 2U150B30T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T2 Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B40T2 Not Ok Not Ok

در بند 2-2-1- 3

ب) ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد کمتر یا مساوی 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.2, 0.25g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B60T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B60T2 2U150B60T2 Not Ok

در بند 2-2-1- 3

ب) ساختمان های شش طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر 100 km/h
ساختمان شش طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقه A=0.3, 0.35g مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15 سانتی متر
نوع دیوار فاصله بین المان نگه‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T1 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T1 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B60T2 Not Ok Not Ok

در بند 2-2-1- 3

ج) ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B60T1 2U150B40T2 2U150B60T2
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B20T2 2U150B40T2 Not Ok
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

 

2U150B40T2 Not Ok Not Ok

در بند 2-2-1- 3

ج) ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت باد بیشتر از km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T2 Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B40T2 Not Ok Not Ok
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC Not Ok Not Ok Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال Not Ok Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

 

Not Ok Not Ok Not Ok

در بند 2-2-1- 3

ج) ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت کمتر یا مساوی با km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.3, 0.35g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T1 2U150B30T2 2U150B40T2
دیوارهای آجری

2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B50T1 2U150B30T2 2U150B50T2
دیوارهای آجری

2U150B60T1 2U150B40T2 2U150B50T2
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوارهای آجری

 

2U150B40T2 Not Ok Not Ok

در بند 2-2-1- 3

ج) ساختمان های ده طبقه

در مناطق با سرعت بیشتر از  km/h 100
ساختمان ده طبقه، میزان خطرپذیری نسبی منطقهA=0.2, 0.25g

مقطع پیشنهادی: ضخامت دیوار 15سانتی متر

نوع دیوار فاصله بین المان نگه ‌دارنده قائم (WALLPOSTS) به متر:
0.1-0.2 2-3 3-4
طبقات اول تا سوم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B30T2 2U150B50T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B30T2 2U150B30T2 Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B30T2 2U150B60T2 Not Ok
طبقات چهارم تا ششم دیوار ساخته شده از بلوک AAC 2U150B40T2 2U150B60T2 Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال 2U150B40T2 Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

2U150B40T2 Not Ok Not Ok
طبقات هفتم تا دهم دیوار ساخته شده از بلوک AAC Not Ok Not Ok Not Ok
دیوار ساخته شده از بلوک لیکا و سفال Not Ok Not Ok Not Ok
دیوارهای آجری

 

Not Ok Not Ok Not Ok

جزئیات اجرایی وال پست با مقطع ناودانی:

در پیوست ششم نشریه 2800، دیتیل اجرای وال پست‌های با مقطع ناودانی بدین شکل آورده شده است:

مدارک مرتبط

بروشور و کاتالوگ فنی

دانلود

دتایل‌ و نقشه‌ها

دانلود

گالری تصاویر

page